Riskhantering och förebyggande arbete

Allmänt om riskhantering och förebyggande arbete

I vår kommun ska alla kunna förvänta sig en trygg vistelse och en god kommunal service. Friskt vatten ska komma ur kranen, sopor ska försvinna snabbt utom synhåll, och på kvällarna ska vi kunna röra oss obehindrat utan att känna oro för vår trygghet.

Det känns självklart att utgå från att saker och ting fungerar. Och det ska kännas självklart. Det är just det som är vårt uppdrag. Vi ska känna igen oss och tryggheten ska vara självklar.

I kommunernas ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor”, sägs att en av byggstenarna för att skapa ett samhälle som i minsta möjliga mån störs av olyckor är att arbeta olycksförebyggande. Kommunen bedriver därför ett omfattande olycksförebyggande arbete på alla nivåer, på alla förvaltningar och inom alla kommunala bolag. Detta arbete handlar om att beskriva vilka risker och hot som finns i vår vardag, beskriva hur vi ska reducera, eller helt undanröja dessa.

Det förebyggande arbetet syftar alltid till att försöka förhindra att olyckor sker, samt att reducera konsekvenserna om det trots allt inträffar en olycka.

För att göra detta arbete tydligt, har kommunfullmäktige i april 2009 antagit det reviderade handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Här finns handlingsprogrammet

Kommunfullmäktige har också antagit den plan som beskriver hur kommunen kommer att agera vid en extraordinär händelse, eller vid andra situationer som inte är normala.

För att få ett bättre helhetsgrepp över områdets risk- och säkerhetsfrågor, finns en gemensam säkerhetschef för Ystad- Österlen.

Säkerhetschefen ska bl. a. handlägga frågor rörande säkerhet, riskhantering, samverkan, säkerhetsskydd och hot, krisplanering och annat förebyggande risk- och säkerhetsarbete.

Säkerhetschefen ska också medverka till att minska kommunens sårbarhet genom olika reservanordningar för t.ex. el-, vatten-, avlopps- samt IT-försörjning.

När vi talar om säkerhetsarbete, menar vi också att Ystads kommuns verksamhet och egendom ska skyddas på bästa sätt. Det innebär att kommunen ska vara en trygg arbetsplats.

IT

Mycket av verksamheten i kommunerna är beroende av att IT-systemen har en hög driftsäkerhet. Detta ska ske genom en väl fungerande säkerhet i de olika kommunala verksamhetssystemen samt i den tekniska driftmiljön. Kommunens IT-system ska vara säkerhetsklassade och en IT-säkerhetsplan ska finnas.

Automatlarm

Kommunen har automatiska brandlarm på flera platser, bl.a. äldreboenden, boenden för funktionshindrade och utvecklingsstörda. Automatlarm innebär att de tekniska larmsystemen automatiskt larmar vid t.ex. brand.

Utsatta arbetsplatser

På utsatta arbetsplatser finns speciellt anpassad utrustning för just den aktuella arbetsplatsen. Personalen genomgår också riskreducerande utbildningar, t.ex. hjärt-lungräddning, att möta hot och våldssituationer.

Det finns också flera olika tekniska säkerhetersarrangemang som är anpassade till våra olika arbetsplatser.

Incident- och skaderapportering

Ett internt system för incident- och skaderapportering kommer att införas under hösten 2011. Inriktiningen är att vi ska ha ett gemensamt system för Ystad-Österlen och räddningstjänstförbundet, SÖRF.

Samarbete och samverkan

Kommunerna genomför regelbundna samverkansmöten med Räddningstjänstförbundet, Polisområde Södra Skåne, Primärvården, Ystads Lasarett samt Sjukhuset i Simrishamn. Detta är ett viktigt inslag för att kunna höja tryggheten och säkerheten i området. Våra skattebetalare är våra uppdragsgivare, alltså måste alla resurser som finns användas på bästa sätt när detta behövs. Det är också viktigt i ett förebyggande skede att vi tillsammans kan hjälpas åt för att reducera riskerna för att olyckor och störningar ska inträffa.

Samarbetsavtal finns med Frivilligorganisationerna där Försvarsutbildarna i Ystad samt Ystad-Skurups civilförsvarsförening bildar basen.

Området är också representerat på regional nivå genom att säkerhetschefen och räddningschefen, deltar i det regionala rådet för krishantering och räddningstjänst.

Riskhanteringsgrupp

Kommunens riskhanteringsgrupp är en samarbetsgrupp i de risk- och säkerhetsfrågor som berör förvaltningar, och de kommunala bolagen, men den ska även arbeta med förebyggande säkerhetsarbete för alla kommuninvånare.

Riskhanteringsgruppen rapporterar, om pågående arbete till kommunstyrelsen samt till förvaltnings- och bolagschefer.

Riskhanteringsgruppen ska:

  • arbeta med förebyggande säkerhetsarbete för alla kommuninvånare,
  • rapportera om sitt pågående arbete till Kommunstyrelsen och verksamhetscheferna,
  • vara stöd till förvaltningar och bolag i det förebyggande säkerhetsarbetet.
  • utveckla kommunens säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi.
  • bevaka tillbuds- och skadestatistik samt skadefinansiering.
  • bilda nätverk internt och externt i säkerhetsfrågor.
  • informera internt och externt.

Sammansättning

Kommunens säkerhetsgrupper består av representanter för samtliga verksamheter. Se närmare under fliken kontakt.

Publicerad 2020-12-14, Uppdaterad 2022-03-28