Säkerhetsskydd - hot och våld

Säkerhetsskyddet rör kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Säkerhetsskyddet omfattar bl.a. frågor som rör rikets säkerhet och uppgifter för att skapa och vidmakthålla ett tillfredsställande skydd i kommunen.

Det traditionella säkerhetsskyddsarbetet innefattar tillträdes- begränsning, informationssäkerhet, säkerhetsprövning, utbildning och kontroll. Kommunerna har därför ett samarbete med säkerhetspolisen som i sitt tillsynsansvar arbetar med kommuner och andra myndigheter i säkerhetsskyddsarbetet. Samarbete finns även med Försvarsmakten.

En säkerhetsskyddsplan kommer att tas fram under 2012. Till den planen finns en säkerhetsanalys med olika skyddsobjekt. Analysen är enligt sekretesslagen hemlig.

Hot mot politiker och tjänstemän

"All offentlig makt utgår från folket"

När våra förtroendevalda hotas på grund av sina politiska ställningstaganden och beslut är det i sig ett hot mot hela det demokratiska samhället.

Hot mot politiker har de senaste åren ökat och ska inte accepteras. Inte heller ska vi acceptera olika hot mot kommunala tjänstemän. De som känner sig hotade eller har blivit hotad ska alltid kontakta sin chef för att med denne diskutera den fortsatta handläggningen.Hot ska alltid polisanmälas.

Hot mot politiker och tjänstemän är också en arbetsmiljöfråga och ska enligt arbetsmiljölagen alltid polisanmälas. Anmälan om hot ska även göras till Arbetsmiljöverket.

Publicerad 2020-09-22, Uppdaterad 2021-11-23