Luftföroreningar

Luften utomhus är en viktig del av vår miljö. En god luftkvalitet har betydelse för människors välbefinnande och hälsa.

Luftföroreningar kan orsaka sjukdom och förkorta den förväntade livslängden hos människor, ge ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar och bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Trots minskade utsläpp är svenska tätorter fortfarande drabbade av luftföroreningar, och vissa föroreningar snarare ökar än minskar. Ökande biltrafik och otillräckliga åtgärder är främsta orsaken till dålig luftkvalitet i svenska tätorter.

Eftersom sydliga och sydvästliga vindar är vanliga i vår del av världen drabbas Sverige ofta av luftföroreningar från övriga Europa.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08