YstadKultur-209ps.jpg

Värdegrund

Bättre tillsammans - så heter Ystads kommuns värdegrund som bygger på de fyra begreppen tillit, mod, delaktighet och professionalitet.

Vi skapade värdegrunden tillsammans

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att starta en process för att ta fram en värdegrund för Ystads kommuns organisation. Kommundirektören delegerade uppdraget till Clas Martinsson, personalchef. Clas tillsammans med Charlotta Blom, dåvarande kulturchef, och Jarl Silfverberg, extern konsult, drev processen tillsammans. Jarl har tidigare bland annat arbetat med att ta fram konceptet UGL, utveckling av grupper och ledare.

​Under hösten 2016 startade värdegrundsarbetet med målet att formulera en gemensam värdegrund för Ystads kommun. I november 2016 samlades 40 representanter från kommunens alla förvaltningar för en första workshop. Därefter pågick arbetet omväxlande i stora och små grupper med dessa representanter.

Tillsammans växte Ystads kommuns värdegrund fram och landade i våra 4 värdegrundsord:

TILLIT
MOD
DELAKTIGHET
PROFESSIONALITET

Vår värdegrund vilar på övertygelsen om alla människors lika värde och att vi är Bättre tillsammans!

I juni 2017 var värdegrunden formulerad och klar för att spridas och implementeras i hela organisationen.

Under våren 2018 startade våra värdegrunds-workshops. Varje workshop hålls av två värdegrundsledare. Workshoparna ger utrymme för fördjupade diskussioner om och kring vår värdegrund. Vid varje tillfälle deltar cirka 25 medarbetare från olika förvaltningar. Tillsammans diskuterar de vad mod, tillit, delaktighet och professionalitet betyder och innebär för dem och i deras arbete. Merparten av alla medarbetare i Ystads kommun har deltagit i en workshop under 2018 och 2019.

Nu är det ett ständigt pågående arbete att leva efter vår värdegrund. Här behöver organisationen och vi som enskilda medarbetare hjälpas åt. Bättre tillsammans!

Bättre tillsammans

Tillit

Mod

Delaktighet

Professionalitet

Publicerad 2019-12-10, Uppdaterad 2020-03-24