Kbro_14_111.jpg

Köpingebro 14:30, 14:111, 14:49

Syftet med detaljplanen är att ändra bestämmelsen om tillåten exploateringsgrad för fastigheterna Köpingebro 14:30, 14:111 och 14:49 så att tillåten exploateringsgrad blir 40 % av fastighetsarean, och att ta bort bestämmelsen om att fastigheterna endast får bebyggas med fristående hus. Gällande plan ska fortsätta gälla.

Det övergripande syftet bakom ändringarna är att hushålla med mark och att åstadkomma en mer stadsmässig bebyggelse i den centrala delen av Köpingebro.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 men är överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.


Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist. Mejla fredrik.malmquist@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2021-03-22, Uppdaterad 2022-05-19

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad