Flaggor_ny_logo_2016.jpg

Kulturstödsregler

Kulturstöd till ideella föreningar.

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv av hög kvalitet samt att skapa ett utbud som möjliggör möten och gemensamma upplevelse för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. I Ystads kommuns kulturstrategi kan du läsa mer om vilken roll Ystad vill att kulturen ska spela för kommunens identitet och profil. Den uttrycker vad kommunen ska satsa på och stå för de kommande åren avseende kulturfrågor och anger därmed de övergripande målen och inriktning för kulturstöd.

Kort om kulturstöd

Kulturnämnden i Ystads kommun erbjuder två former av kulturstöd att söka - årligt verksamhetsbidrag samt arrangemangs- och projektbidrag. Särskilda bestämmelser gäller för de olika stödformerna. Kulturstöd kan sökas av ideella föreningar för att driva verksamhet eller arrangemang och projekt som är publika. Föreningens styrelse ansvarar för ansökan, hantering och redovisning av beviljat stöd. Föreningar som får stöd ska följa gällande lagar och myndighetskrav.

Kriterier

I bedömningen av en ansökan tas hänsyn till följande:

Attraktivitet

Vilken roll spelar verksamheten eller projektet i det totala kulturutbudet? Bidrar det till ett rikt och varierat kulturliv i Ystads Kommun? Hur påverkar det varumärket Ystads kommun?

Tillgänglighet

Vilka har möjlighet att få ta del av verksamheten? Är arrangemanget publikt? Bidrar verksamheten/projektet till att nå prioriterade målgrupper eller områden så att fler invånare i kommunen får tillgång till kulturupplevelser?

Omfattning

Hur många har möjlighet att få ta del av verksamheten/projekten?

Förutsättningar

Finns kompetens, engagemang och drivkraft inom organisationen för att driva verksamheten eller genomföra projektet? Finns de praktiska förutsättningarna i form av lämplig lokal eller spelplats? Finns publikunderlag?

Ekonomisk bärighet

Vad är den egna insatsen? Är budgeten rimligt ställd i förhållande till omfattningen av verksamheten/projektet? Hur är bredden på finansieringen? Ytterligare stöd från annat håll ses som något positivt.

Kulturstöd beviljas ej till:

 • Ekonomiska föreningar
 • Enskilda kulturutövares verksamhet eller projekt
 • Produktion av fonogram, litteratur, tidningar och tidskrifter mm (i särskilda fall kan undantag göras för framställning av angelägna produkter med lokal anknytning)
 • Produktion och sändning av radio och TV-program
 • Stödgalor och andra arrangemang för välgörande ändamål
 • Verksamhet och projekt som vänder sig till en sluten krets, såsom internt till medlemmar inom föreningen
 • Verksamhet som kan drivas i form av studiecirkel eller liknande
 • Verksamhet och projekt som bedöms att inte vara i behov av ekonomiskt stöd, exempelvis kommersiellt gångbara projekt.

Årligt verksamhetsbidrag

Bidragen är avsedda för ideella föreningar som bedriver en etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet av väsentlig betydelse för Ystads kommun. Verksamheten ska huvudsakligen bestå av offentliga/publika arrangemang med hög kvalitet. Bidragen kan sökas en gång om året. För att komma i fråga för ett verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått arrangemang- och projektbidrag under flera år.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av planerad verksamhet med budget och uppgift om huruvida bidrag sökts från annat håll. Ansökan ska göras med avsedda blanketter och enligt givna anvisningar och skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 september avseende kommande kalenderår.

Beviljat stöd betalas vanligen ut till föreningen i februari månad. Vid beviljat stöd ska det framgå att verksamheten stöds av Ystads kommun exempelvis i föreningens marknadsföring.

Redovisning av verksamhetsåret inklusive ekonomisk redovisning ska göras med avsedda blanketter, enligt givna anvisningar och skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj följande år. Till redovisningen bifogas verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt årsredovisning med revisionsberättelse.

För att vara berättigade till årligt verksamhetsbidrag skall föreningen:

 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och ha sitt säte och/eller huvudsakliga verksamhet förlagd till Ystads kommun.
 • Vara registrerad i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister.
 • Ha antagit stadgar och valt styrelse samt upprättat medlemsmatrikel enligt gällande regler för kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister.
 • Kunna bestyrka att föreningen är aktiv och bedriver seriös verksamhet (genom verksamhetsplan, dialog eller tidigare inskickad verksamhetsberättelse).
 • Inneha post-eller bankgirokonto.

Arrangemangs- och projektbidrag

Bidragen kan utgå till ideella föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang eller projekt som planeras äga rum i Ystads Kommun, exempelvis konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler med mera. Bidragen kan sökas under hela året. Det är av vikt att ansökan kommer in i god tid, särskilt för arrangemang som sker i slutet på året. Kommer ansökan in sent finns risk att det inte finns några medel kvar att dela ut under samma kalenderår. Bidrag beviljas ej i efterhand.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av arrangemanget med uppgifter om tid och plats för arrangemanget samt en balanserad* budget och uppgift om huruvida bidrag sökts från annat håll. Ansökan ska göras med avsedda blanketter och enligt givna anvisningar.

Beviljat stöd betalas ut efter att redovisningen av genomfört arrangemang/projekt inkommit om överenskommelse om annat ej träffats. I marknadsföringen ska det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Ystads kommun.

Redovisning av projektet ska göras med avsedda blanketter, enligt givna anvisningar och skickas in senast 1 månad efter genomförandet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning och en utvärdering av genomfört arrangemang/projekt. I den ekonomiska redovisningen redogörs för de totala intäkterna och kostnaderna inom projektet.

*En balanserad budget betyder att kostnader och intäkter blir lika med 0 kr, det vill säga, man kan inte erhålla bidrag för att projektet ska gå med vinst.

För att vara berättigade till arrangemang- och projektbidrag ska föreningen:

 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer.
 • Ha antagit stadgar och valt styrelse samt upprättat medlemsmatrikel med namn, adress och uppgift om erlagd medlemsavgift.
 • Kunna styrka att föreningen är aktiv och bedriver seriös verksamhet (genom verksamhetsplan, dialog eller tidigare inskickad verksamhetsberättelse).
 • Inneha post-eller bankgirokonto.
Publicerad 2023-05-25, Uppdaterad 2024-01-02