Marja-Leena Sillanpää


Marja-Leena Sillanpää (1965)

alla lever alla dör

tumverser till

tröst, 2005

Inbunden bok

 

duva

telefon till de döda

*, 2009

Gips och papper

 

Förvärvade till Ystads konstmuseums samling 2010

_MG_2574  _MG_2579

Marja-Leena Sillanpää beskriver sitt arbetssätt som att hon agerar i direkt respons till specifika miljöer, genom olika material och medier vill hon skapa situationer som blir till ”intrikata assemblage”. Boken alla lever alla dör från 2005 liknar en mindre bibel eller psalmbok till formatet och papperskvaliteten. Men innehållet är sekulärt och bönerna är inspirerade av konstnären Elis Eriksson och hans säregna skrivsätt, där till exempel dyslexin upphöjdes till ett konstnärligt uttryck. I Erikssons utställning Låt lovsången sjunga - psaltaren 66:5-12 på Galleri Lars Bohman 2004 skildrade han den svenska äldrevården genom psaltaren. I alla lever alla dör behandlas döden och livet i korta numrerade slagkraftiga sentenser. Sillanpää går ofta i dialog med andra konstnärer, såväl avlidna som nu levande och framtida. Hon menar att hon kan höra de döda. Med objektet duva kan den som öppnar asken plocka upp duvan och använda likt en telefonlur för att skärpa sinnena. Sillanpää beskriver sin egen kommunikation med de döda som att vi ser om vi blir berörda eller är ointresserade. När vi blir berörda finns någon på tråden.

 

Marja-Leena Sillanpää är verksam som bild- och ljudkonstnär, författare samt förläggare. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

ENGLISH VERSION

Marja-Leena Sillanpää (p. 1965)

Everyone Lives, Everyone Dies: Random Verses for Comfort, 2005

Bound book

Dove: Telephone for the Dead*, 2009

Plaster and paper

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 2010

 

Marja-Leena Sillanpää describes her working method as acting directly in response to specific environments. Through various materials and media, she wants to create situations that turn into “intricate assemblages”. The 2005 book Everyone Lives, Everyone Dies: Random Verses for Comfort is like a little Bible or Book of Psalms in its format and paper quality. But the content is secular, and the prayers are inspired by the artist Elis Eriksson and his peculiar writing style, in which dyslexia is elevated to an art form.

In Eriksson’s 2004 exhibition Let the Song of Praise Sing: Psalm 66:5-12 at Galleri Lars Bohman, he depicted the Swedish elder care system through the Book of Psalms. In Everyone Lives, Everyone Dies, Sillanpää addresses life and death in short, numbered, punchy sentences. She often enters into dialogue with other artists, some living, some dead and some in the future. Sillanpää believes that she can hear the dead. With the object Dove, anyone who opens the box can pick up the dove and use it like a telephone to sharpen the mind. Sillanpää describes her own communication with the dead as revealing whether we are moved or uninterested. When we are moved, there is someone on the line.

 

Marja-Leena Sillanpää works as a pictorial and sound artist, author and publisher. She was educated at the Royal Institute of Art in Stockholm.

 

 

Text: Julia Björnberg

Foto/Photo: Benjamin Rembson

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2023-11-24