Kustförvaltning i ett förändrat klimat

Med fyra mil kust krävs det att kusten i Ystads kommun förvaltas på ett integrerat sätt så att alla intressen tas tillvara.

Längs med Ystads kommuns kust finns det en rad olika värden. Byggnader, bostäder och infrastruktur är förhållandevis lätta att värdera. De höga naturvärdena är svårare att sätta en prislapp på. Badstränderna, ängs- och hagmarkerna, skogsområdena med flera speciellt skyddsvärda arter av såväl flora som fauna. Lite drygt hälften av kommunens kust är avsatt som naturreservat och/eller Natura 2000-område. Flera branscher har ett intresse av kusten på olika sätt, t ex fisket, turismen, det rörliga friluftslivet, sjöfarten, lantbruket, industrin.

Integrerad kustzonsförvaltning

Integrerad kustzonsförvaltning är en dynamisk, tvärvetenskaplig och ständigt pågående process som ska främja en hållbar förvaltning av kustområden. Det är inte alltid lätt att få alla intressenter att samverka och syftet med integrerad kustzonsförvaltning är att på längre sikt finna en jämvikt mellan ekonomiska, sociala och kulturella mål samt miljö- och rekreationsintressen, inom de ramar som den naturliga dynamiken utgör.

Kusten och klimatförändringen

Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen. Den förväntade förändringen i havsvattenståndet påverkar de svenska kusterna i mycket olika grad.

SMHI och Norrköpings Visualiseringscenter har tagit fram den pedagogiska filmen Stigande hav - så påverkas Sverige som förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället. För att skydda oss mot översvämningar måste vi ta hänsyn till både stormeffekter och framtidens havsnivåer i vår samhällsplanering.

Erosion längs kusten

Ystads kommun har arbetat aktivt med erosionsproblematiken sedan mitten av 1980-talet. Kustskyddsåtgärderna och resultaten av detsamma har varierat under årtiondena.

Det är i huvudsak tre till fyra begränsade områden som i dagsläget är drabbade av svår erosion. Av dessa är det Ystad Sandskog och Löderups Strandbad som har erfarit de största skadorna. I Löderup sker erosionen mest på land, vilket gör att skadorna är väldigt dramatiska. I Ystad Sandskog sker det mesta av erosionen under vattenytan, vilket inte syns i samma utsträckning även om det rör sig om erosion i samma omfattning som i Löderup.

För mer information om erosion se Erosionsskadecentrum

Läs även kommunens policy och handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-04-25

Kontakt

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Kusterosion

 

Hjälp Ystads kommun att samla in information om erosion längs kusten. Klicka på bilden för att komma till karttjänsten.

 Karttjänsten är enkel att använda direkt från mobilen eller datorn. Bilder som är tagna med mobiltelefonen innehåller ofta information om var bilden togs, så då hamnar bilden automatiskt på rätt plats. Om bilden är tagen med vanlig kamera finns det möjlighet att placera en punkt i kartan på exakt den plats där bilden togs.

För att kunna lägga upp bilder i karttjänsten måste användarvillkoren godkännas vilket innebär att man tillgängliggör bilden för alla som använder tjänsten. Om man vill finns det möjlighet att ange fotograf, vilket datum och platsen där bilden togs.

Kontakta Mona Skoog vid frågor.