RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Insikt

Publicerad: 2023-04-27 16:47

Det är andra året som Ystads kommun är med i Insikt. Insikt mäter upplevelsen på genomförda ärenden med berörda sk NKI Nöjd kund index. Områdena som mäts är bygglov och markupplåtelse . Miljöförbundet har även miljö och livsmedel.

Ystad hamnar på första plats

Under området miljö* sticker Ystad ut i positiv bemärkelse och hamnar på första plats. Carina Barthel, chef för Ystad Österlenregionens miljöförbund säger såhär om resultatet:

- För ett par år sedan togs beslut på att vi skulle vara coachande när vi var på tillsyn dvs att var hjälpsamma utan att vara konsulter. Vi har även arbetat med frågor som t ex bemötande, att vara effektiva och rättsäkra. Detta är frågor som vi ständigt diskuterar och inkluderas i vad vi kallar God kvalitét.

*Området miljö hamnar frisörer, bilverkstäder, lantbruk, skolor, förskolor, tatuerare, fotvård etc

Bygglovsavdelningen arbetar för att förbättra sin service

Bygglovshanteringen halkar ner ytterligare jämfört med förra mätningen. Avdelningen har påbörjat ett förändringsarbete och utifrån detta ser man med positiv tillförsikt fram emot kommande års mätningar.

- Vi arbetar mycket med vårt bemötande, vår kommunikation och våra fysiska och digitala plattformar som ännu inte gett utslag. Vi arbetar intensivt med att förbättra vår service som vi troligen ger utslag först på senare delen av 2023. Det är viktigt att vi är tillgängliga och tydliga så att vi skapar bra förutsättningar för våra kunder, exempelvis företagen säger Henrik Olsson, bygglovschef.

6023695-bokslut

 


Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-04-27 16:41

Green Team

Nu är arbetsgruppen vårt "green team" som är benämningen inom GSTCs kriterier igång.

Företagarföreningen, Byalaget och vi utgår från rapporten och de identifierade områdena för GSTC för att arbeta gemensamt framåt med utgångspunkt i nulägesrapporten. Den 26 april träffades vi för andra gången. Just nu fokuserar vi framför allt på statistik. Det finns en hel del statistik men en del är inaktuell och en del behöver kompletteras för att få en så komplett bild av besöksflödet som möjligt.

Vill du veta mer om Hållbar platsutveckling Kåseberga? Kontakta marie.holmstrom@ystad.se

Arbetsgruppen Kåseberga_bild Ystads kommun


Ystadmodellen till hela Skåne

Publicerad: 2023-04-18 16:20

Hållbar Utveckling Skåne har fått finansiering från Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne under 2023 och 2024

Smörgåsbordet växer

Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna.

Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids. Konceptet är enkelt men konkret, fokus ligger på att göra, att tiden man investerar ska ge något konkret direkt i anslutning till varje aktivitet man väljer att delta i. Att arbeta tillsammans med andra organisationer kopplat till konceptet skapar förutsättningar för näringslivet när det gäller social-, klimatmässig- och ekonomiskt hållbart företagande både på kort och lång sikt.

Ystadmodellen består av en fem evenemang som visar hur arbete mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan bidra till att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller konkurrenskraft, vara steget före, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till FNs globala mål.

Nu är det dags för Hållbar Utveckling Skåne att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne. Alla företag och organisationer är välkomna oberoende av hur lite eller mycket man kan om FNs globala mål, hur stort eller litet företaget är eller vilken bransch man tillhör.

Det är med stolthet och glädje vi ser hur smörgåsbordet nu växer och därmed också möjligheterna för det lokala näringslivet. Blickarna vänds mot vår region och tillsammans blir vi en del av något större.

Ystadmodellen togs fram för kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för företag, men kan även appliceras för hållbar platsutveckling eller för att koppla målstyrning i en organisation till de 17 globala målen. Navet i konceptet är Näringslivsavdelningen i Ystads kommun och Tillväxt Syd.

Globala målen näringsliv_ystadmodellen 


Hjärtat i Ystad

Publicerad: 2023-04-12 15:47

Hjärtat i Ystad

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt och ett samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i Centrum. Projektet syftar till att få en mer levande stadskärna genom samverkan mellan näringsidkare, företagarföreningen, kommunen och politiken; det vill säga en stor och bred sammansättning av flera olika aktörer.

Initiativet till projektet togs 2021 av Per-Olof Lind (L) och treklövern. Bakgrunden var bland annat de utmaningar som den lokala handeln möter i form av tomma lokaler på gågatan och förändrade förutsättningar kopplat till pandemin men också en utveckling och förändring av det offentliga rummet.

Projektets arbete

Under projektets gång har drygt 60 företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner deltagit och bidragit med kunskap, synpunkter och idéer vid tre olika workshops.

Den mindre projektgruppen har sedan tagit fram en gemensam målbild för stadskärnan. Målbilden definierar bland annat vad som innefattas av Ystad stadskärna och hur aktörerna gemensamt ska arbeta med utvecklingen av stadskärnan. Målbilden ska ligga till grund för beslut för samtliga aktörer som bidrar till målet.

Dessutom har fyra fokusområden gemensamt identifierats: Tillsammans, Utbud och arrangemang, Utformning och tillgänglighet och Trygghet. Dessa områden ska ge en tydlighet och riktning för samarbetet. Inom dessa områden har man redan genomfört en ambassadörsutbildning genom Ystad i Centrum samt lanserat plattformen visitystad.

- Fyra olika arbetsgrupper kommer nu att arbeta vidare med fokusområdena och effekten vi strävar efter är att få fler människor att vistas i centrala Ystad, fler människor att spendera längre tid i centrala Ystad och en ökad omsättning i de centralt belägna verksamheterna, säger Johan Mars Österberg, Marknad och Näringslivschef i Ystads kommun.

Vad händer framåt?

Under hösten kommer fyra workshops kopplat till respektive fokusområden att genomföras. Fokus i workshoparna är att skapa förutsättningar för att undvika dubbelarbete, möjliggöra samverkan och identifiera åtgärder under ledning av konsultföretaget Sweco. Personliga inbjudningar kommer att gå ut till de som valts ut att ingå i respektive grupp och arbetet startar upp efter sommaren.

- Projektet avslutas vid årsskiftet 2023/2024 men processen kommer att fortsätta, berättar Veronika Green, verksamhetsutvecklare i Ystad i Centrum. I de olika arbetsgrupperna skapas aktiviteter och årsplaner både på kort och lång sikt, som sedan kan interageras med föreningens nuvarande arbete. Den uppslutning och det engagemang som genomsyrat projektet hittills pekar på att de som deltagit verkligen har hjärtat i Ystad avslutar Veronika.

Projektansvariga

Styrgruppen ansvarar för processen. Styrgruppen består av Ystad i Centrum, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner och näringsidkare.

Vill du veta mer? Kontakta johan.mars-osterberg@ystad.se

Styrgruppen Hjärtat i Ystad