2017_naringslivsradet_IMG_1038.jpg

Näringslivsrådet

Har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun.

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter.

Syftet är att främja dialogen mellan det verksamma näringslivet och kommunen. Därför är det viktigt att Näringslivsrådet känner en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar och spelar en viktig roll för att få en välfungerande dialog med näringslivet.

Engagemang och fokus är nyckelord i näringslivsrådets arbete.

Gruppens medlemmar representerar olika delar av näringslivet. Hjälp oss att få en ännu mer fungerande dialog genom att kontakta någon i Näringslivsrådet ifall du har tankar/idéer eller synpunkter. Det är alltid välkommet!

 

Medlemmarna i Näringslivsrådet 2019

Ordförande: Catharina Piper – Moll Wenden Advokatbyrå samt Bellinga Gods

Bransch och representant                                                                        

 • Handel: Peter Eriksson, ordförande Ystads Köpmannaförening
 • Företagarna: Ingvar Öberg, Ystadtryck AB
 • Bank & Försäkring: Fredrik Wennheden, Sparbanken Syd, Caroline Alwén SEB (ersättare)  
 • Lantbruk: Ingemar Gerhardsson, LRF Anders Olsson (ersättare)
 • Jordägare: Gustav Hagemann, Ruuthsbo Gods, Fredrik Ahlström, Bergsjöholm gods  
 • Hotell/Restaurang: Annika Parris, Hotel Prince Carl 
 • Industri, David Åhqvist, WME Mechanics                                    
 • Besöksnäringen: Vakant
 • Service & Tjänsteföretag: Vakant                                             
 • Bygg & Fastighet: Sofia Lindborg, Enrax fastighet AB

Kommunens representanter:   

 • Kristina Bendz, Kommunalråd  
 • Cecilia Magnusson Svärd, Oppositionsråd 
 • Jonas Rosenkvist, Kommundirektör
 • Sofia Öreberg, Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Johan Österberg, Chef Marknads - och Näringslivsenheten
 • Åsa Bodeborn, Näringslivsutvecklare

 

Senaste mötet 2019

Temat på Näringslivsrådets möte i mars var denna gång: Ystads kommuns nya Översiktsplan - samrådsförslag.

Särskilt inbjudna var Sofie Larsson, Planarkitekt, och Leila Ekman, Stadsarkitekt, som gick igenom det förslag till ny översiktsplan som är framtaget och som låg ute för samråd t.o.m den sista april.

För första gången så är planen helt digital.

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar. 

Översiktsplanen är ett gediget dokument uppdelat i flera olika flikar och områden. Med anledning härav så hade Rådet inför mötet fått utpekat de avsnitt som främst berör Näringsliv och infrastruktur:

Strategiområden:

 • Möjligheter: En genomgång av Ystads näringsliv. I slutet finns olika ställningstaganden om vad som bör prioriteras.
 • Nära: olika aspekter av närhet. ” Vi ska möjliggöra för en smidig vardag”. Ställningstaganden i slutet.
 • Strukturbild:
  Orternas olika roller
 • Kommunikationsstruktur. Tex ombyggnad av Kabusa-korset och befintlig vägsträckning upp mot Köpinegbro för att avlasta väg 9 sommartid. Lyfter även fram E65 och Österlenbanan samt gc-vägar.
 • Användning av mark och vatten – Mark och vattenanvändningskarta.

 
Efter presentationen hade rådets medlemmar möjlighet att ställa frågor och göra medskick.

På dagens möte samtalades det även kring den utredning Företagarna har låtit ta fram gällande E65an och det arbete Näringslivsenheten har startat upp gällande FNs globala hållbarhetsmål.

 

Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2019-05-06