Riktlinjer för skolplacering

I Ystads kommun önskar vårdnadshavarna vilken skola deras barn ska gå i inför förskoleklass och årskurs 7. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering.

Skolplaceringen regleras i skollagen kap 10 kap 30§ där det framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Hemmet innebär den adress där eleven är folkbokförd.

Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får alltså inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid
att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan utifrån förutbestämda prioriteringsregler.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I de fall en skola har fler sökande än platser behöver kommunen fatta beslut kring vilka elever som har mest rätt till platserna. I Ystads kommun tillämpas följande prioriteringsordning:

Skolplacering förskoleklass ser ut enligt följande:

1) Garantiskola 2) Syskonförtur 3) Relativ närhet 4) Lottning

Skolplacering årskurs 7 ser ut enligt följande:

1) Relativ närhet 2) Lottning

Röda löv vid trappa

Garantiskola

För varje elev bestäms en alternativ skola, en så kallad garantiskola. Garantiskolan definieras som platsen på en skola nära hemmet som varje elev har lagstadgad rätt till. Hemmet är den adress där eleven är folkbokförd. För vissa elever kan det finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, därför är garantiskolan inte alltid den skola som ligger närmast hemmet. Eleven har absolut förtur till garantiskolan och är garanterad en plats där om den inte skulle komma in på någon av sina önskade skolor. En skola kan inte vara garantiskola till fler elever än den kan ta in. Det kommuniceras inte ut till vårdnadshavarna vilken som är elevens så kallade garantiskola, eftersom detta kan ändras under perioden då önskemål om skolplacering pågår. Detta beroende på om elever flyttar ut eller in i kommunen och om de anmäler att de inte ska ha plats på de kommunala skolorna.

Syskonförtur

Med syskon menas elever som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon. Syskonförturen gäller enbart om eleven har ett syskon som går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 det läsåret eleven börjar lågstadiet. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. Förturen gäller vid första skolplaceringen för syskon och upphör att gälla vid ett eventuellt skolbyte. Syftet med detta tillägg är att ge förvaltningen en möjlighet att underlätta för barnfamiljer med flera barn, som med fördel lämnas och hämtas på samma skolenhet. Syskonförtur gäller inte interkommunala elever. För att syskonförturen ska aktiveras krävs att vårdnadshavarna har önskat skolan och att önskemålet är komplett. 

Relativ närhetsprincip

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den önskade skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur lång bort den alternativa skolan är, den så kallade garantiskolan. Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer den tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad garantiskolan. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras eleven på garantiskolan, eller om möjligt på en skola ännu närmare hemmet än garantiskolan. Eftersom Ystads kommun endast har två högstadieskolor mäts avståndet då istället mot den andra skolan än den vårdnadshavaren önskade. Mätningar mellan skolor och elevernas folkbokföringsadresser görs kontinuerligt under placeringsperioden.

Schematisk skiss över hur relativ närhet fungerar

Lottning

Om två eller flera elever hamnar på samma relativa närhet behöver förturen till platsen avgöras genom lottning. Lottningen görs digitalt med en nummergenerator som slumpvis ger varje elev ett nummer. Tjänsten köps in från Mitt skolval.

Om skolvalet inte är komplett

Ett önskemål om skola räknas som komplett endast då båda vårdnadshavarna (i de fall det finns två vårdnadshavare) har fullföljt valet mellan den 27 januari och 17 februari 2021. Har inget val gjorts, eller om endast en vårdnadshavare har gjort ett val kommer Ystads kommun att placera eleven på garantiskolan.

Elever på Västerportskolan

Elever som redan går i årskurs 6 på Västerportskolan 2020/2021 har per automatik en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare måste logga in i e-tjänsten och önska Västerportskolan som första val.

Elever på fotbollsakademin på Norreportskolan

Vårdnadshavare till elever som sökt fotbollsakademin via en särskild ansökningsblankett och provspelat måste även göra en ansökan via e-tjänsten. Fotbollsakademin finns då som alternativ enbart för de elever som gjort en ansökan dit. Det är möjligt att rangordna fotbollsakademin på samma sätt som övriga önskemål. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Ystad syns enbart fotbollsakademin som alternativ. Besked om antagning till fotbollsakademin ges på samma sätt och samtidigt som ordinarie skolplaceringsbesked går ut till vårdnadshavarna. Norreportskolan har reserverade platser för elever folkbokförda i och utanför Ystads kommun. Antagningen till fotbollsakademin följer inte Ystads kommuns prioriteringsordning. 

Interkommunala elever

Elever folkbokförda i annan kommun som idag har en skolplacering i åk 6 i en av Ystads kommunala grundskolor kommer att bli inbjudna till att genomföra ett önskemål inför åk 7.

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2020-12-15

Kontakt

Har du frågor gällande reglerna för skolvalet, kontakta våra utbildningschefer eller våra handläggare.

Dennis Hjelmström
Utbildningschef
dennis.hjelmstrom@ystad.se

Helena Kindh
Utbildningschef
helena.kindh@ystad.se

Handläggarna
skolplacering@ystad.se