Erici förskolas mål och arbetssätt

Välkommen till oss! På Erici förskola erbjuder vi en utbildning som bygger på att varje enskilt barn känner sig trygg, betydelsefull, hörd och sedd. För att skapa en helhet av omsorg, utveckling och lärande stimulerar vi barnens utveckling från morgon till kväll. I mötet med barnen är pedagogerna medforskare som tillsammans med barnet utforskar omvärlden och skapar en lärorik vardag med nya erfarenheter i en positiv och lekfull miljö, där barnens inflytande blir utgångspunkten i innehållet. Erici förskolas arbetssätt är Reggio Emilia inspirerat. Reggio Emilia är en pedagogisk form som kommer från Reggio Emilia i norra Italien. Den pedagogiska grundsynen är att alla barn föds rika och intellegenta med en stark inneboende kraft att utforska omvärlden.

I vår utbildning sätts barnet i centrum!

Vårt fokus är att vi lär genom lek. Erici förskola strävar efter att skapa möjligheter för upplevelser som inspirerar barnen till att nyfiket utforska, och därmed stimuleras barnet till att upptäcka. Leken skapar på så sätt en positiv erfarenhet och barnen leder utbildningen in i olika projekt som sedan inspirerar vår vardag. I den dagliga utbildningen arbetar vi aktivt med att medvetet påverka och stimulera barnet att utveckla en förståelse för vårt samhälle och dess gemensamma värderingar. Genom att samtala, lyssna, berätta och i handling vara goda vuxna förebilder ger vi barnet goda möjligheter att utveckla positiva erfarenheter kring det sociala samspelet och lägga grunden för det livslånga lärandet. 

IMG_0798

 

Erici förskolas mål:

Förskolan har ett stort uppdrag i såväl nationella som lokala styrdokument - förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 är förskolan en egen skolform och samtidigt förstärktes det pedagogiska uppdraget i Skollagen och i Läroplan för förskolan, Lpfö18.

 

8 kap. Skollagen:

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verk- samheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

De nationella målen ligger till grund för all vår verksamhet och vi arbetar systematiskt med ett tydligt lärandefokus. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö18 är vårt uppdrag att stimulera och utmana barnen och ge dem förutsättningar att utvecklas och lära i riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter.

 

Länkar till..

Skollagen

Läroplan för förskolan, Lpfö18

Verksamhetsplan Erici förskola läsåret 2023/2024

Erici förskolas Kvalitetsrapport 2022/2023

Erici förskolas Barnhälsoplan 

Erici förskolas Plan mot kränkande behandling 2023/2024

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2023-10-02