Föräldrasamverkan

Delaktighet för Vårdnadshavare

Föräldrasamråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Vid samråd ska frågor behandlas som är viktiga för verksamheten och dess utveckling samt är av betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Det är frågor som rör större delen av förskolan, här ska inte frågor om enskilda avdelningar, barn eller personal tas upp. Dessa frågor är inte mindre viktiga, men tas i andra sammanhang. Samrådet är ett forum där synpunkter kan diskuteras innan beslut fattas.
Samrådsmöte är instiftat i skollagen kap.4 § 13.

Lämna vänligen önskemål och ämne att diskutera till marianne.a.johansson@ystad.se

Föräldramöte

En gång per läsår erbjuds vårdnadshavare att medverka vid föräldramöte. 

Utvecklingssamtal

Utvecklingsamtal erbjuds en gång per läsår, samt vid behov. 

Uppföljningssamtal

Vårdandshavare erbjuds ett uppföljningssamtal någon månad efter barnets inskolning. 

Delaktighet för barn

Barnsamråd

Barnsamlingar

Fånga barnens intresse

Publicerad 2021-06-15, Uppdaterad 2022-06-05