Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg

Regler för barnomsorg och skolomsorg i Ystads kommun

Allmänt

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

En familj med två barn där det yngsta barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2) kommer att få en avgift på 3 % av inkomsten för det yngsta barnet och 1 % av inkomsten för det äldre barnet.

Avgiftstaxan är gemensam för ensamföräldrar och gifta eller sammanboende föräldrar.

Flicka. Foto: Woodleywonderworks, Flickr Creative Commons

Som familj räknas ensamstående och gifta föräldrar, samt sammanboende där en eller båda är föräldrar till barnet.

Avgift för barn vars föräldrar har gemensam vårdnad debiteras den som undertecknar abonnemanget (folkbokföringsadressen är i regel avgörande).

Varje förskola har möjlighet att stänga sin verksamhet. Dessa dagar ska användas till bl. a. personalutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Vilka dessa dagar är ska meddelas föräldrarna i god tid. För de föräldrar som under dessa dagar inte själva kan ordna barntillsyn, finns möjlighet att lämna barnet till annan förskola i kommunen. Den förskola som ditt barn går på, kommer att ge dig ytterligare information.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan skall lämnas efter begäran av Kultur o Utbildning samt om inkomsterna förändras.

Ändring av inkomst för kortare period än en månad påverkar inte avgiften. Den som inte lämnar begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift.

Särskilda vistelsetider

Dagen efter syskons födelse har placerade barn rätt att nyttja sin plats i förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg högst 20 kalenderdagar. Därefter max 15 timmar/vecka (gäller inte barn i förskoleklass eller skola).

Vid graviditetsledighet med graviditetspenning har man rätt att behålla plats för sina barn 15 timmar i veckan. Avgift enligt taxa för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga.

Föräldrar får inte utnyttja plats i förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen under huvudsemester eller liknande sammanhängande ledighet, om inte särskilda skäl finns. Rektor fattar beslut i sådana fall.

Rätt till 15 timmars förskole-/familjedaghemsverksamhet i veckan

Barn, vars föräldrar är arbetslösa, har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.

Barn, vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, skall tillhandahållas förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Under tiden 1 september till 31 maj kan man välja mellan att förlägga tiden 3 timmar per dag i fem dagar eller 5 timmar per dag i tre dagar. För perioden där emellan gäller tiden 3 timmar per dag i fem dagar.
Vid val av 5 timmar/dag beslutar förskoleavdelningen/familjedaghemmet vilka veckodagar och tider det blir utifrån dess verksamhet.

Dominospel. Foto: Woodleywonderworks, Flickr Creative Commons

För förälder/vårdnadshavare som är delvis arbetslös eller delvis föräldraledig gäller följande: När ni arbetar/studerar kan ni lämna barnet/barnen utifrån omsorgsbehovet.

De dagar ni inte har arbete/studier kan ni lämna barnet/barnen enligt överenskomna tider/dagar.

Allmän förskola gäller för tre-, fyra- och femåringar i förskola under perioden 15 september-31 maj med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. För dessa barn som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen barnomsorgsavgift.

Debitering

Avgift debiteras från första omsorgsdagen enligt det platserbjudande som undertecknats vid placeringens början.

Vid första placeringen har man en avgiftsfri inskolningsperiod på normalt fem dagar utom för nattillsyn där inskolning kan beviljas med tio dagar. Vid byte av omsorgsform görs inga avdrag för eventuell ny inskolning. Avgiften är en abonnemangsavgift som betalas tolv månader per år.

Egenföretagare

Uppgift om egna företagares avgiftsgrundande inkomst är preliminär fram tills slutgiltig taxering sker. Uppgift om slutlig taxering inhämtas från skattemyndigheten.

Uppsägningstid

En ömsesidig uppsägningstid på två månader gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Uppsägningen görs via webben i E-tjänst för förskola och fritidshem. Avgift debiteras två månader räknat från ankomstdagen.

Om uppsägning inte sker, debiteras avgift för den månad under vilken barnet slutar samt ytterligare två månader.

Avstängning av plats

När avgiften för två månader förfallit och är obetald trots påminnelse, skickas meddelande till räkningsmottagaren om avstängning från platsen med 14 dagars varsel. Hela skuldbeloppet ska vara betald för att få platsen tillbaka. 

Avgiftsreduktion

Enligt 10 § andra stycket i Skollagen 2a kap samt 5 § i Skollagen 2b kap får avgift för barn med behov av särskilt stöd (9 § 2a kap) endast tas ut till den del verksamheten överstiger 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år. För barn med överstigande omsorgsbehov görs en avgiftsreduktion.

  • För heltidsomsorg reduceras avgiften med 30 %
  • För deltidsomsorg reduceras avgiften med 45 %

För tre-, fyra- och femåringar med ett större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften under perioden 15 september - 31 maj.

  • För heltidsomsorg reduceras avgiften med 30 %
  • För deltidsomsorg reduceras avgiften med 45 %

Avdrag på avgiften sker även då barnets dagbarnvårdare är sjuk, dagbarnvårdarens egna barn är sjuka eller dagbarnvårdaren har semester och ingen annan plats kan erbjudas. I övrigt sker avdrag om förskola/fritidshem/familjedaghem hålls stängda och ingen annan plats kan erbjudas.

Publicerad 2020-02-09, Uppdaterad 2021-09-03

Kontakt handläggare

Från och med 1 januari 2020 har Kultur och Utbildningsförvaltningens handläggare följande telefontider:

Måndag 10.00 - 11.00
Tisdag 13.30 - 14.30
Onsdag 10.00 - 11.00
Torsdag 13.30 - 14.30

 

0411 - 57 89 40

Det går också bra att ta kontakt via
kou-handlaggare@ystad.se.