Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. (Lgr 11)

Det är av yttersta vikt att eleverna får möjlighet att utvecklas harmoniskt till ansvarskännande samhällsmedborgare.  

Elevinflytandet ökar efter ålder och mognad 

Eleverna deltar i de klassråd som äger rum regelbundet i respektive klassrum. Det som avhandlas på klassråden förs vidare till elevrådet som fungerar som ett språkrör mellan elever och personal.  

Elevrådsrepresentanter 2015-2016

barn

Elevrådet sammanträder regelbundet varje termin och det är avgörande att elevernas synpunkter tas tillvara och påverkar arbetet i skolan. Vissa ärenden går vidare från elevrådet till ungdomsfullmäktige.

En gång per termin hålls mat – och miljåråd.  

     Skolan representeras av tre elever i Ungdomsfullmäktige och detta  organ är det högsta för elevrepresentation i Ystads kommun.

 

 

 

 

Publicerad 2013-09-10, Uppdaterad 2016-01-10

Elevinflytande