Om barn och elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån gällande skollag samt socialstyrelsens rekommendationer. Här kan du läsa om hur Barn- och elevhälsan bidrar till skolutveckling samt en likvärdig och tillgänglig förskola/skola i kommunal och fristående verksamhet.


Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande mot utbildningens mål och kunskapskrav.

Hälsan har stor betydelse för elevernas skolprestationer,
välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans miljö. Det finns ett starkt samband mellan svårigheter i grundskolan, psykisk ohälsa och utanförskap i unga år.

Barn- och elevhälsans och skolans gemensamma uppdrag är att tidigt fånga upp barn och elever i svårigheter, främja deras motivation och lust att lära.

Målgrupperna är barn och elever 1-20 år, vårdnadshavare, förskolechefer, rektorer, samt förskole- och skolpersonal. Barn- och elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger som genom sina olika kompetenser bidrar med specifika kunskaper. Genom att samla kompetensen kan Barn- och elevhälsan samverka tvärvetenskapligt och bistå verksamheterna med ett utifrånperspektiv.

Utifrån de behov som framkommit, främst genom kvalitetsredovisningar och enkäter, erbjuder Barn- och elevhälsan verksamheterna bland annat temakvällar och komptensutvecklingsinsatser med barnet och eleven i fokus.

Publicerad 2020-07-24, Uppdaterad 2022-03-25