vanskapharingagranser.jpg

Specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?

Specialpedagogen i Barn- och elevhälsan ger pedagogisk handledning och konsulation kring bland annat inlärningssvårigheter, bemötande och problemskapande beteende till personal i förskola och skola. Specialpedagogen samverkar med förskola, skola och vårdnadshavare för att tidigt upptäcka, analysera och åtgärda orsaker till svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Specialpedagog hörsel

Specialpedagog med inriktning hörsel arbetar med att ge råd och stöd till elever med olika typer av hörselnedsättning samt till deras vårdnadshavare. Specialpedagog hörsel ger råd och stöd till personal kring hörselfrågor och bidrar till att forma en lärandemiljö där elever stimuleras att inhämta och utveckla kunskap. En viktig del är att stärka elevens identitet och medvetenhet för att nå uppsatta kunskapskrav.

Specialpedagog tal- och språk

Specialpedagog med inriktning tal-och språk arbetar med att ge råd, stöd samt kompetensutveckling till pedagoger  och vårdnadshavare kring barn- och elevers tal- och språkutveckling. En annan del är att ge ökad kunskap kring språkets och kommunikationens betydelse för lärandet, även om språkstörningar och dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Specialpedagog med inriktning NPF arbetar med att ge råd, stöd samt kompetensutveckling till pedagoger  och vårdnadshavare kring barn- och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och ADHD.

Specialpedagog med inriktning NPF möter barn med oklar utvecklingsavvikelse i förskolan och ger råd, stöd och information till pedagoger och vårdnadshavare i väntan på en specialistbedömning och/eller en diagnostisk utredning.

Publicerad 2020-01-09, Uppdaterad 2022-12-15