Insatser

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal, vårdnadshavare samt barn- och elever. Nedan hittar du insatser som Barn -och elevhälsan genomför i samråd med kommunala verksamheter.

Bedömning inför mottagande i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan

Består av en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk bedömning (specialpedagogisk kompetens).

Begäran om handledning

Erbjuds till personal, arbetslag eller mixade grupper i förskola. I handledning ges möjlighet att reflektera, stärkas och utvecklas i yrkesrollen. Fyll på verktygslådan!

ESTER- Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk- och skyddsfaktorer

ESTER är en strukturerad, forskningsbaserad bedömning av risk och skyddsfaktorer för elever i riskzon för normbrytande beteende. Det primära syftet i en ESTER-bedömning fungerar som ett beslutsstöd inför vilka insatser som ska sättas in till eleven.

Hälsobesök

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök till alla barn i förskoleklass (med vårdnadshavare) och i årskurs 2, 4, och 7. Före hälsobesöket inhämtas information från vårdnadshavare. I besöket ingår bedömning av bl.a. tillväxt, pubertet, rygg, syn och hörsel. Samtal förs med elev och/eller vårdnadshavare om hälsa, trivsel, kamsratrelationer, kost, motion, arbetsmiljö och tobak/alkohol/droger.

Hälsoenkät

Elever i årskurs 4 och 7 besvarar en hälsoenkät inför hälsobesöket och en sammanfattning av denna utgör underlag för samtalet. Enkätsvaren delges respktive rektor på grupp- och organisationsnivå.

Klassinformation

Elever i årskurs 2, 4 och 7 informeras om hälsa och goda levnadsvanor av skolsköterska.

Nätverksmöte

I samverkan med socialförvaltningen hålls Nätverksmöte som är en metod för nytänkande och samordning utifrån olika behovsområden.

Psykologisk basutredning

Utreda enskilda elevers styrkor och svårigheter i situationer då det behövs mer kunskap för att utveckla det pedagogiska arbetet och förståelsen för barnets/elevens behov.

Pubertetsinformation

Riktar sig till tjejer och killar i årskurs 5. Var för sig i mindre grupper ges information om pubertet av skolsköterska och skolkurator.

Remisser/utredningar

Skolsköterskan och /eller skolläkaren remitterar elever till specialistmottagningar inom Region Skåne för vidare utredning eller andra insatser.

Råd, stöd och konsulation

Personal erbjuds stöd i medicinska, psykologiska och sociala frågor.

Samarbete och gruppdynamik

Trivsel och trygghet i klasserna är en viktig faktor för en god lärandemijlö. Ett redskap för att stärka gruppkänslan i klassen.

Samtal

Stödjande och rådgivande samtal, ges enskilt eller i grupp.

Självkänsla, självförtroende och självkännedom

Vad är det som påverkar självkänslan? Genomförs vid terminsstart i årskurs 7 tillsammans med studie- och yrkesvägledare med uppföljningstillfälle efter 2-3 veckor (totalt två tillfällen). Tillfället ger även eleverna en möjlighet att lära känna den nya klassen och kuratorn.

Uppföljning av elever

Efter hälsobesök och vid behov sker uppföljning enligt rutin för den medicinska delen av elevhälsan

Återkoppling efter hälsosamtal/enkät

Återkoppling till EHT samt berörda pedagoger efter hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2023-08-10