Insatser

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal vårdnadshavare samt barn- och elever. Nedan hittar du insatser som Barn -och elevhälsan genomför i samråd med kommunala verksamheter.

Bedömning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Består av en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk bedömning (specialpedagogisk kompetens).

Begäran om handledning

Erbjuds till personal, arbetslag eller mixade grupper i förskola och skola. I handledning ges möjlighet att reflektera, stärkas och utvecklas i yrkesrollen. Fyll på verktygslådan!

Begäran om insats

Begäran om insats på individ-, grupp eller skolnivå.

ESTER- Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk- och skyddsfaktorer

ESTER är en strukturerad, forskningsbaserad bedömning av risk och skyddsfaktorer för elever i riskzon för normbrytande beteende. Det primära syftet i en ESTER-bedömning fungerar som ett beslutsstöd inför vilka insatser som ska sättas in till eleven.

Hälsobesök

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök till alla barn i förskoleklass (med vårdnadshavare) och i årskurs 2, 4, och 7. Före hälsobesöket inhämtas information från vårdnadshavare. I besöket ingår bedömning av bl.a. tillväxt, pubertet, rygg, syn och hörsel. Samtal förs med elev och/eller vårdnadshavare om hälsa, trivsel, kamsratrelationer, kost, motion, arbetsmiljö och tobak/alkohol/droger.

Hälsoenkät

Elever i årskurs 4 och 7 besvarar en hälsoenkät inför hälsobesöket och en sammanfattning av denna utgör underlag för samtalet. Enkätsvaren delges respktive rektor på grupp- och organisationsnivå.

Hörsel ur ett hälsoperspektiv

Ljudnivån i skolor kan vara höga och buller har visat sig ha negativa effekter t. ex. på läsförmåga, inlärning och koncentration. Hur påverkas elevers skolsituation av för högt buller? Erbjuds vid ett tillfälle till alla elever i årskurs 3. Möjlighet till uppföljning finns.

K3- kvalitet, kunskap, kartläggning

En pedagogisk kartläggningsmodell för barn och elever som ger information om individens styrkor och svårigheter. Kartläggningen baseras på frågor till personal, föräldrar och barn/elev.

Klassinformation

Elever i årskurs 2, 4 och 7 informeras om hälsa och goda levnadsvanor av skolsköterska.

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning

Information ges till elever i grundskolan årskurs 7. Ges på uppdrag av rektor vid ett tillfälle à 30 minuter.

Mobilt skolteam

Mobilt Skolteam är ett flerprofessionellt team, som arbetar med elever i intensiva insatser på Ystad kommuns grundskolor. Vi arbetar lösningsfokuserat och relationellt med elever, pedagoger, föräldrar och andra samarbetspartners utifrån ambitionen att skapa förutsättningar för en fungerande skolsituation.

Nätverksmöte

I samverkan med socialförvaltningen hålls Nätverksmöte som är en metod för nytänkande och samordning utifrån olika behovsområden.

Observation

Observationer i förskole- och skolmiljö sker med utgångspunkt från uppgjord handlingsplan på individ- grupp eller organisationsnivå.

Psykologisk basutredning

Utreda enskilda elevers styrkor och svårigheter i situationer då det behövs mer kunskap för att utveckla det pedagogiska arbetet och förståelsen för barnets/elevens behov.

Pubertetsinformation

Riktar sig till tjejer och killar i årskurs 5. Var för sig i mindre grupper ges information om pubertet av skolsköterska och skolkurator.

Remisser/utredningar

Skolsköterskan och /eller skolläkaren remitterar elever till specialistmottagningar inom Region Skåne för vidare utredning eller andra insatser.

rePULSE

Metod som erbjuder ett stödprogram för barn och unga som har svårigheter med impulskontroll.

Råd, stöd och konsulation

Personal erbjuds stöd i medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala frågor.

Samarbete och gruppdynamik

Trivsel och trygghet i klasserna är en viktig faktor för en god lärandemijlö. Ett redskap för att stärka gruppkänslan i klassen.

Samtal

Stödjande och rådgivande samtal, ges enskilt eller i grupp.

Självkänsla, självförtroende och självkännedom

Vad är det som påverkar självkänslan?Genomförs vid terminsstart i årskurs 7 tillsammans med studie- och yrkesvägledare med uppföljningstillfälle efter 2-3 veckor (totalt två tillfällen). Tillfället ger även eleverna en möjlighet att lära känna den nya klassen och kuratorn.

Temakväll i matens tecken

Erbjuds elev och vårdnadshavare i årskurs 4, 5 och 6.

Uppföljning av elever

Efter hälsobesök och vid behov sker uppföljning enligt rutin för den medicinska delen av elevhälsan

Återkoppling efter hälsosamtal/enkät

Återkoppling till kontaktlärare efter hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7.

 

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2021-03-25