Kompetensutveckling

I vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan kompetensutvecklingsinsatser till personal i kommunal förskola och grundskola. Är du intresserad av att delta? Ta kontakt med din förskolechef eller rektor på respektive förskola eller skola.

Barns tidiga språkutveckling

Att förskolepersonal erbjuds grundläggande kunskap kring barns typiska språkutveckling. Hur skapas en språkutvecklande miljö genom ökad kunskap och med hjälp av pedagogiska strategier? Ges vid ett förtbildningstillfälle à 2 1/2 timme.

Barn som utmanar och tänker annorlunda

All förskolepersonal erbjuds grundläggande kunskap kring funktionsnedsättningar. Hur skapas en användarvänlig miljö genom ökad förståelse och med hjälp av pedagogiska strategier? Ett fortbildningstillfälle à  2 1/2 timme.

Elever som utmanar (ADHD) och tänker annorlunda (AST)

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att ge ökad förståelse samt pedagogiska strategier för att skapa en tillgänglig miljö. Ett fortbildningstillfälle à 3 1/2 timme.

Flerspråkighet

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring flerspråkig utveckling med olika typer av andraspråksutveckling. Hur skapas en språkutvecklande miljö och undervisning utifrån flerspråkighet? Ges vid ett  fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme, uppföljning vid efterfrågan.

Flerspråkighet i kombination med tal- och språksvårigheter

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring flerspråkig utveckling, tal- och språkstörning och hur dessa i kombination med varandra kan visa sig i lärandemiljön. Ges vid ett fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme.

Problemskapande beteende

Hur kan vi förstå och bemöta problemskapande beteende i skolan? Relationens och bemötandets betydelse. Metoder kring lågaffektivt bemötande och hur man med empati och i samarbete kan lösa problemsituationer.

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser är skrivna och ritade förklaringar och strategier som hjälper till att förtydliga oskrivna regler och sociala normer. En workshop erbjuds till personal i förskola och skola. Ett fortbildningstillfälle à 2 timmar.

TAKK

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Erbjuds personal vid efterfrågan, tre tillfällen à 2 timmar.

Tal- och språkstörningar i förskola och skola

All personal erbjuds grundläggande kunskaper kring tal- och språkstörningar. Vilka grader finns och hur yttrar sig olika former av tal- och språkstörningar för barn och elever i förskola och skola? Hur skapas en språkutvecklande miljö utifrån tal- och språkstörning? Ges vid ett tillfälle à 2 1/2 timme. Eventuellt uppföljning vid behov.

Tillgänglig förskola och skola

Geomförs utifrån SPSM:s (specialpedagogiska skolmyndigheten) värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Varje förskola och skola har stora möjligheter att påverka barn och elevers hälsa genom sin struktur och sin miljö. Utmaningen är att skapa en förskola där alla barn och elever kan växa, trivas och utvecklas. Ges vid sex tillfälllen à en timme.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2022-12-15