Kompetensutveckling

I vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan kompetensutvecklingsinsatser till personal i fristående förskola och grundskola. Är du intresserad av att delta? Ta kontakt med din förskolechef eller rektor på respektive förskola eller skola.

Att nå kunskapskraven med hjälp av stödstrukturer

Hur skapas förutsättningar för elever med ett annorlunda sätt att tolka och bearbeta information att nå kunskapskraven? Pedagogiska strategier som begreppsschema, begreppskort och andra stödmallar. Fortbildningen ges vid två tillfälllen à 1 1/2 timme.

Barns tidiga språkutveckling

Att förskolepersonal erbjuds grundläggande kunskap kring barns typiska språkutveckling. Hur skapas en språkutvecklande miljö genom ökad kunskap och med hjälp av pedagogiska strategier? Ges vid ett fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme.

Barn som utmanar och tänker annorlunda

All förskolepersonal erbjuds grundläggande kunskap kring funktionsnedsättningar. Hur skapas en användarvänlig miljö genom ökad förståelse och med hjälp av pedagogiska strategier? Ett fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme.

Elever som utmanar (ADHD) och tänker annorlunda (AST)

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att ge ökad förståelse samt pedagogiska strategier för att skapa en tillgänglig miljö. Ett fortbildningstillfälle à 3 1/2 timme.

Flerspråkighet

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring flerspråkig utveckling med olika typer av andraspråksutveckling. Hur skapas en språkutvecklande miljö och undervisning utifrån flerspråkighet? Ges vid ett  fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme, uppföljning vid efterfrågan.

Flerspråkighet i kombination med tal- och språksvårigheter

All skolpersonal erbjuds grundläggande kunskap kring flerspråkig utveckling, tal- och språkströning och hur dessa i kombination med varandra kan visa sig i lärandemiljön. Ges vid ett fortbildningstillfälle à 2 1/2 timme.

Hantera känslor med inspiration av KAT-KIT

Ett visuellt samtalsredskap för att förstå sambandet mellan tankar, känslor och beteende för elever som har svårt att förstå och uttrycka sig. Workshop med inspiration av KAT-KIT erbjuds personal. Ges vid ett tillfälle à 2 timmar.

"Kom så leker vi"

Leken fyller många fuktioner för barns utveckling och lärande. I leken tränar barnet sig att kommunicera, visa hänsyn, dela med sig, fatta beslut och lösa konflikter. Erbjuds i form av fortbildning till personal i förskola. 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Vilka komponenter orsakar läs- och skrivsvårigheteroch hur kan generella läs- och skrivsvårigheter särskiljas från specifika?
Hur skapas en utvecklande miljö utifrån läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Ges vid 2 1/2 timme. Uppföljning vid efterfrågan.

Problemskapande beteende

Hur kan vi förstå och bemöta problemskapande beteende i skolan? Relationens och bemötandets betydelse. Metoder kring lågaffektivt bemötande och hur man med empati och i samarbete kan lösa problemsituationer.

Screening- Fonologisk medvetenhet, tidig läsinlärning.

Riktar sig till förskoleklasspedagoger och mottagande lärare i årskurs 1. Vad är fonologisk medvetenhet? Hur kan vi koppla det till tidig läsinlärning?
Genomförande av screening samt analys och språkutvecklande förhållningssätt. Ges vid tre tillfällen à 2 timmar.

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser är skrivna och ritade försklaringar och strategier som hjälper till att förtydliga oskrivna regler och sociala normer. En workshop erbjuds till personal i förskola och skola. Ett fortbildningstillfälle à 2 timmar.

TAKK

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Erbjuds personal vid efterfrågan, tre tillfällen à 2 timmar.

Tal- och språkstörningar i förskola och skola

All personal erbjuds grundläggande kunskaper kring tal- och språkstörningar. Vilka grader finns och hur yttrar sig olika former av tal- och språkstörningar för barn och elever i förskola och skola? Hur skapas en språkutvecklande miljö utifrån tal- och språkstörning? Ges vid ett tillfälle à 2 1/2 timme. Eventuell uppföljning vid behov.

Tillgänglig förskola och skola

Geomförs utifrån SPSM:s (specialpedagogiska skolmyndigheten) värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Varje förskola och skola har stora möjligheter att påverka barn och elevers hälsa genom sin struktur och sin miljö. Utmaningen är att skapa en förskola där alla barn och elever kan växa, trivas och utvecklas. Ges vid sex tillfällen à en timme.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2022-12-02