Blanketter Skola

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

När det har uppmärksammats att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska lärare eller övrig skolpersonal anmäla detta till rektor. Rektor ska då se till att elevens behov skyndsamt utreds och att detta sker i samråd med elevhälsan.
Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation. Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. 

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd – länk till blankett

Pedagogisk kartläggning - länk till blankett

Åtgärdsprogram

Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Beslut om åtgärdsprogram– länk till blankett
Utvärdering av åtgärdsprogram– länk till blankett

Region skånes ansökningsblankett till logopedmottagningen.

Om det vid kartläggningen framkommit behov av vidare utredning kring tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter, skickas Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, tillsammans med region Skånes ansökningsblankett, till logopedmottagningen.
Remiss skrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. skolsköterska eller psykolog.


I länken nedan finns ansökningsblankett gällande:

  • Läs- och skrivsvårigheter och eller språkstörning - ansökan om utredning för skolelever
  • Räkneförmåga – ansökan om utredning för Åk 4 - gymnasium

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/oron-nasa-hals/#63188

Publicerad 2022-04-15, Uppdaterad 2023-08-30