Boende- och vistelseformer

Personer som omfattas av LSS kan ha rätt till en gruppbostad, servicebostad, särskilt anpassad bostad, Korttidsvistelse eller Korttidstillsyn om det finns behov.

Gruppbostad

Bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett boendealternativ för människor med sådana funktionsnedsättningar att det finns ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver att det finns tillgång till personal dygnet om. Boende i gruppbostad ska i princip täcka personens hela stödbehov av omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Bostäder med tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad, och som i övrigt innebär ett mera självständigt boende. Denna boendeform kallas ibland för ”Trapphusboende”, eftersom lägenheterna finns i samma eller angränsande trappuppgångar och inte är direkt kopplade till lokalerna för samvaro och stödpersonal.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är ett självständigt, vanligt boende i bostad som är anpassad efter personens funktionsnedsättning på ett sätt som gör det möjligt att bo självständigt utan fast personal knuten till boendet. Det allmänna bostadsbeståndet grundanpassas numera i allt större utsträckning för att passa äldres och funktionsnedsattas behov. Bostadsanpassningsbidrag kan göra det möjligt att anpassa den vanliga bostaden för en person som genom sjukdom eller olyckshändelse får funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen i LSS, tillfälligt kan vistas i ett korttidshem, i familj eller delta i lägerverksamhet.

Genom att erbjuda korttidsvistelse kan anhöriga som vårdar en funktionshindrad få avlastning, samtidigt som den funktionshindrade får möjlighet till miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden planerad verksamhet eller som en lösning vid akut uppkomna situationer.

Ystads kommun har 2 korttidsboende företrädesvis för barn och ungdomar, Backsippan och Bellabacken. Dessa har 5 platser vardera. 

På Bolmörtsgränds finns 6 platser med möjlighet till korttidsvistelse för vuxna personer.

Korttidstillsyn för skolungdom över 13 år

Fritidsverksamheten Bella Fritids är till för barn/ungdomar som har en funktionsnedsättning och inte kan vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar/studerar (insats enligt LSS). Insatsen ges före och efter skoldagen samt under lovdagar.

Hur jobbar vi?

Personalen på Bella Fritids arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner som skrivs tillsammans med barnet/ungdomen och vårdnadshavare/godman.

Vistelsen hos oss ska vara individuellt anpassad, positiv och något som man ska se fram emot.
Vi arbetar i en trygg och stimuelerande miljö för  att ge barnet/ungdomen en god omvårdnad, miljöombyte och personlig utveckling.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

För mer information, gå in under rubriken "Insatser FoS / ansökan". 
Den enskilde betalar ingen avgift för tillsynen, men man betalar för maten och de aktiviteter som kostar. 

Publicerad 2021-07-29, Uppdaterad 2023-03-13

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.