Insatser enligt SoL och LSS

Du kan ansöka om dessa insatser enligt SoL:               

Boendestöd
Boendestödet är en insats för dig som behöver stöttning i vardagen. Insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför hemmet. Du och boendestödet utför aktiviteterna tillsammans. Ni utgår ifrån din livssituation, dina förmågor, styrkor och önskemål. 

Sysselsättning
Om du har en funktionsnedsättning som medför att du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar, och vill delta i en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen, behov och förutsättningar har Ystad kommun verksamheter som kan hjälpa dig med att bryta isoleringen och få delta i en social samvaro till att arbeta på företag enskilt. 

Du kan ansöka om dessa insatser enligt LSS:   

Rådgivning och personligt stöd
För att ansöka vänder du dig till Region Skåne. 

Personlig assistans
Du måste vara under 65 år och ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra. Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans. Du kan själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, kommunen eller en privat utförare. 

Ledsagare
Om du på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp att komma ut på fritidsaktiviteter utanför hemmet kan du få ledsagarservice.

Ledsagaren kan följa med dig för att, gå på bio, gå en kurs, komma ut på promenad eller göra andra fritidsaktiviteter. Ledsagarservice kan beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktperson
Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän som delar dina intressen. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Vad du och din kontaktperson gör bestämmer ni tillsammans. Ni kan till exempel gå och fika, ta en promenad, träna eller gå på en konsert.

Avlösarservice i hemmet
Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhörig och vårdar barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Avlösaren kommer hem till dig och din familj.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ska ge möjlighet till dig som anhörig att få avlastning. Korttidsvistelse ger dig med funktionsnedsättning också möjlighet att få rekreation, personlig utveckling och miljöombyte. Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem, stödfamilj eller som läger. Korttidsvistelse ges dygnet runt och över helger. 

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år
Fritidsverksamheten är före och efter skolans slut, studiedagar och lov. 

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service
Barn och ungdomar som till följd av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. 

Bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna
Bostad med särskild service är till för dig som behöver stöd och hjälp av personal dygnet runt. 

Daglig verksamhet
Om du tillföljd av din funktionsnedsättning inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar, och vill delta i en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen, behov och förutsättningar. Daglig verksamhet bidrar till att du får vara en del av samhället. Verksamhetens innehåll varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt. På sikt kan daglig verksamhet leda till arbete på öppna arbetsmarknaden.

Publicerad 2016-04-08, Uppdaterad 2020-01-07