Västra sjöstaden 2

Gatorna i norra delen av Västra Sjöstaden 2 färdigställs under 2022. De gator som finns idag är så kallade byggator, gator som har gjort det möjligt att bygga i området och transport till husen för boende har flyttat in succesivt under årens lopp.

Målet är att skapa en trygg och trevlig gatumiljö. Det innebär bland annat:

 • Gångbanor 
 • Ny asfalt eller annan markbeläggning 
 • Korsningar förses med farthinder
 • Plantering av växter
 • 17 nya parkeringsplatser ska anläggas
 • Anläggning av gräsmattor
 • Anläggning av en fördröjningsyta för dagvatten

Nedan redogörs lite närmare vilka gator som påverkas och vilken typ av arbete som ska utföras på dessa gator.

Information till boende

Peab är den entreprenör som utför arbetet. Information med tidplan är utskickad till fastighetsägarna i området med preliminär tidplan för när respektive gata/fastighet påverkas. Alla arbeten ska vara färdigställda i början av hösten 2022.

Tillgänglighet under byggtiden

Ombyggnationen kommer att påverka dem som bor i området. Fastigheter kommer under alla skeden av projektet att kunna nås med cykel eller till fots.

Biltrafiken kommer också att påverkas. Målet är att minimera den tid då gatan måste stängas av så att så många som möjligt kommer åt sin bostad så snart som möjligt. 

Därför stängs biltrafik av etappvis enligt en plan som kommer att var klar inom kort och skickas ut till fastighetsägare. Den tid de respektive etapperna är avstängde är det inte möjligt att parkera sin bil vid sin fastighet. Under den tiden hänvisas bilister till övriga platser i närområdet där parkering är tillåten.

Detta ska göras i området

Drottning Margarethas väg

Från blivande infart till Västra Sjöstaden 3 i väster till Hagelgatan i Öster

 • Gångbana längs gatans södra sida förlängs västerut samt förses med plattor på hela sträckan
 • Korsningarna med Snögatan och Hagelgatan höjs upp och förses med farthinder
 • Gatan beläggs med nytt övre lager asfalt

Snögatan

Från Drottning Margarethas väg i norr till strax söder om korsningen med Kulinggatan

 • Gångbanor förses med plattor och växtplanteringar med växtstöd
 • Torgytan där gatorna Snögatan, Hagelgatan och Kulinggatan möts förses med asfalt på köryta och smågatsten på torgyta samt farthinder.
 • Gatan beläggs med nytt övre lager asfalt
 • Gräsyta mellan fastigheten Termometern och Hygrometern justeras och sås

Brisgatan

 • En ny planteringsyta anläggs som möjliggör rundkörning.
 • Gatan beläggs med marksten med ränndalar för vattenhantering samt ramas in med blocketsten.

Kulinggatan

 • En ny planteringsyta anläggs som möjliggör rundkörning.
 • Gatan beläggs med marksten med ränndalar för vattenhantering samt ramas in med blocketsten.

Blixtgatan

 • Kantsten sätts och en ny upphöjd gångbana anläggs på gatans norra sida. Gångbanan förses med plattor och växtplanteringar med växtstöd.
 • Gatans södra sida utförs med motveck i asfalt
 • Ytan vid kvarteret Högtrycket 4 utformas som en rundkörning med en upphöjd yta mot Blixtgatan där träd planteras. Marksten används som beläggning på själva rundkörningen.
 • Två parkeringsfickor med vardera två parkeringsplatser förläggs längs gatan.
 • Gatan beläggs med nytt övre lager asfalt.

Hagelgatan

 • Kantsten sätts och en ny upphöjd gångbana anläggs på gatans västra sida. Gångbanan förses med plattor och växtplanteringar med växtstöd.
 • Gatans södra sida utförs med motveck i asfalt
 • Gatan beläggs med nytt övre lager asfalt.

Paraplyparken

 • Ny översvämningsyta för dagvatten anläggs närmst trädridå.

I högermarginalen kan du se ritningar och planer.

Publicerad 2022-01-21, Uppdaterad 2023-02-13

Kontakt

Thomas Eriksson, projektledare thomas.eriksson@lektus.se

4-veckorsplan

4 Veckors tidplan vecka 11-14