Elcertifikat

Ett stödsystem

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Systemet infördes i svensk lag år 2003 och sedan 2012 har Sverige och Norge haft en gemensam elcertifikatsmarknad.

Hur fungerar systemet?

  • Berättigade producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh el.
  • Elproducenterna kan sälja elcertifikaten och alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss kvot av sin elförsäljning.
  • Kostnaden för elcertifikaten tar elhandelsföretagen ut av sina kunder i samband med leveransen av el.
  • Systemet gör att alla kunder bidrar till ökad andel el från förnybara energikällor och därmed en minskad klimatpåverkan.

Elcertifikatsavgift

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan antingen handlas på en öppen marknad eller direkt från producenterna. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

Kvotplikt

De som är kvotpliktiga enligt lagen om elcertifikat, som Ystad Energihandel som elhandlare, måste köpa elcertifikat motsvarande en viss andel av sin elförsäljning eller elanvändningen. Hur stor andelen är bestäms genom en kvot i lagen, som är fastställda för varje år till och med år 2035.

Privat småskalig produktion är borttagen ur kvotpliktssystemet.

Läs mer om det svenska elcertifikatsystemet på: 
Energimyndigheten
Svenska Kraftnät 

Publicerad 2021-07-13, Uppdaterad 2022-03-02