YEAB_elnat_12.jpg

Prisjustering elnät från 1 juli

För att möta behovet av förnybar energi och fortsatt tillväxt i Ystad, investerar vi i att öka kapaciteten och förebygga avbrott i vårt elnät. Fram till 2040 planerar vi att investera ca 800 miljoner kronor för att bygga ut elnätet, stödja den gröna omställningen och eliminera flaskhalsar.

Bakgrund

För att kunna ställa om till förnybar energi och för att Ystad ska kunna fortsätta växa, är det nödvändigt att investera i vårt elnät. Vi ökar kapaciteten, jobbar förebyggande för att förhindra avbrott och tar fram nya lösningar. Allt för att säkra elförsörjningen för alla människor och företag inom vårt nätområde.

Vi investerar i elnätet

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Vi planerar därmed att investera ca 800 miljoner kronor mellan år 2025 och 2040 för att bygga ut vårt elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsar. Samtidigt ska det vi bygger idag vara dimensionerat för elbehovet ca 50 år framåt i tiden. Elnätsavgiften skapar utrymme för nödvändiga investeringar så att vi kan trygga elleveransen, även för nästa generation.

Elsäkerhetsverket

Elberedskapsavgiften höjs till Elsäkerhetsverket fr o m 1 juli 2024 med 230%, höjningen innebär 50,8 kr för lågspänningskunder och 2 768 kr för högspänningskunder. Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288). Vi debiterar kostnaden till våra kunder och betalar in beloppet till Elsäkerhetsverket senast 1 oktober varje år. Läs mer hos Elsäkerhetsverket >>

Kundpåverkan

Med bakgrund av ovan kommer vi justera våra avgifter fr o m 1 juli 2024. Total höjning av fast avgift och effektavgift 10,3%. Genomsnitt för säkringskunder 10,7% och effektkunder 9,7%. Alla priser nedan är exklusive moms.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du de nya priserna

Prislistor elnät
Privatpersoner och små företag >>
Effektabonnemang och större företag >>

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågor och svar

Kan elnätbolagen sätta vilka priser de vill?
Nej, det kan vi inte, och det kan inget elnätsbolag göra. Alla elnätsbolag regleras av Energimarknadsinspektionen som styrs av både EU-förordningar, EU-direktiv och svensk lagstiftning. Regleringen som bestämmer hur elnätsbolag får finansiera sin verksamhet kallas intäktsreglering. Det är Energimarknadsinspektionen, Ei, som utifrån regleringen gör en bedömning av vilka intäkter vi behöver för att driva, investera och upprätthålla en god kvalitet på kort och lång sikt. I intäktsregleringen finns en begränsning på hur mycket intäkter elnätsbolag får ta ut. Den kallas intäktsram eller intäktstak, och vi sätter våra priser utifrån de intäktsramar vi får. Intäktsramen och taket för hur stora intäkter som får tas ut styrs i perioder om fyra år. Den nya regleringsperioden från år 2024 till 2027 fattade Ei beslut om i början av 2024.
 
Är Ystad Energi Elnäts priser högre än andra elnätsbolag?
Nej prisbilden för våra kunder ligger under medel i Skåne, enligt till exempel Nils Holgersson-rapporten. Den visar väldigt tydligt att priserna hos olika elnätsbolag skiljer sig trots att den styrande regleringsmodellen är samma för alla.

Det finns stora skillnader i förutsättningar för de olika elnätsbolagen. Vi har till exempel en stor del elnät inom tätorten Ystad och en mindre andel på landsbygden. Det är vi stolta över eftersom det är ett viktigt bidrag till en levande landsbygd. Men det innebär också ett större antal meter ledning per kund och fler nätstationer som förhållandevis färre elnätskunder delar kostnaderna för.

Vi verkar dessutom i elprisområde 4. Det gör att kostnaderna för våra så kallade nätförluster blir högre än de elnätsbolag som verkar i elprisområde 1-3, eftersom merparten av elen produceras i norra Sverige, i elprisområde 1. Nätförluster är el som går förlorad under transporten i elnätet och dessa förluster kompenserar vi genom att köpa in el. Det drabbar också våra kunders plånböcker.

Vi ska också komma ihåg att de kostnadsökningarna som drabbar resten av samhället, även slår hårt mot oss elnätsbolag, bland annat genom ökade kostnader för ledningar och transformatorer. Det är nödvändigt och vårt ansvar att utveckla och uppgradera elnäten för våra industrier, städer och transportsektorn som nu ställer om i hög takt för att nå de svenska klimatmålen. Dessutom höjer ett starkt elnät Sveriges totalförsvarsförmåga, vilket är absolut nödvändigt med ett svenskt NATO-medlemskap.
 
Går Ystad Energi Elnäts prisjusteringar till utveckling av elnätet?
Ja. Vi har många kunder som vill ansluta till elnätet, expandera och ställa om till fossilfritt; det är vår uppgift att se till att det är möjligt. Då behöver våra kunder ett elnät som är robust, står emot påfrestningar och är modernt.


Investeringarna behövs för att kunna ansluta nya typer av kunder, som exempelvis energilagring, solceller, och se till att industrier och transportbranschen, kan ställa om. Elnätet är en del i att behålla konkurrenskraften och kunna utveckla framtidens jobb. En annan viktig del är att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga för att samhällskritiska funktioner ska kunna hålla i gång, och där ingår elnätet.


Allt detta innebär stora investeringar och i förlängningen kostnader som våra kunder kommer att dela på. I branschen räknar vi med att Sveriges elnät behöver investeringar på 1 000 miljarder kronor under de kommande tio åren. Det handlar om att genomföra en av de största samhällsförändringarna på väldigt kort tid och där är elnätet en bärande del och möjliggöraren för utvecklingen.

Publicerad 2024-06-13, Uppdaterad 2024-07-05