Eldning av avfall

Information om eldning av avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp. Eldning av avfall regleras i miljöbalken. I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till en myndighetsnämnd eller motsvarande. I formuleringen "på annat sätt" ingår eldning. All eldning av avfall ska således skriftligen anmälas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid innan borskaffandet sker. Anmälningskravet för eldning av avfall gäller oavsedd om man eldar ute eller med uppvärmningssyfte i en värmepanna. 

Det är alltså förbjudet att elda avfall om det inte godkänts av en myndighetsnämnd eller motsvarande och det gäller såväl hushåll som verksamhetsutövare. Trädgårdsavfall i form av kvistar och löv får dock eldas utan anmälan, men glöm inte bort att ta hänsyn till grannar. Observera att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 april - 30 september i Ystads kommun, respektive 1 maj - 30 september i Simrishamns och Tomelillas kommuner.

Grundinställningen är att allt avfall ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till ett avfallshanteringsföretag. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallsförbränning utomhus innebär också att den som eldar inte tar hänsyn till miljöbalkens hushållningsprincip om att utvinna energi ur avfallet. Särskilda skäl kan dock finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt.

Vid eldning av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av miljöförbundet ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störning för kringboende.

Vid förfrågan om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta räddningstjänsten.

Publicerad 2022-03-01, Uppdaterad 2023-04-21