Farligt avfall

Klassning av farligt avfall

Det behöver inte vara så komplicerat att ta reda på vad som är farligt avfall. Avfall är farligt då det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö.  

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. Därför ska till exempel avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor klassas som farligt avfall. Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak, lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska) likaså. Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton är andra exempel.

Det är viktigt att avfall klassas rätt

Klassningen av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas. Klassningen är bland annat grunden för ett säkert omhänder-tagande av avfallet enligt Avfallsförordning (2011:927), men är också styrande för till exempel om tillstånd måste sökas för att behandla en viss typ avfall eller för vilken typ av deponi som kan komma ifråga vid deponering.

Vägledning för dig som har hand om avfall i ditt yrke

Du som yrkesmässigt producerar eller hanterar ett avfall ska känna till hur du klassar ett avfall med så kallade avfallskoder enligt Avfallsförordningen. Naturvårdsverket har tagit fram vägledning för att underlätta denna uppgift. Vill du veta mer om ditt ansvar som avfallsproducent, finns mer information på Naturvårdsverkets hemsida. Farligt avfall är märkt med en asterisk (*) eller har en farlig egenskap enligt Avfalls-förordningen.

Hantering av farligt avfall

Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får heller inte blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

Anteckningsskyldighet

Den som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska enligt 55 § Avfallsförordning (2011:927) föra anteckningar om:

  • den mängd avfall som uppkommer årligen,
  • de slag av avfall som uppkommer i verksamheten och,
  • de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till


Dessa anteckningar ska bevaras i minst tre år och ska kunna uppvisas för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-12-01