Transport av avfall

Farligt avfall får enbart transporteras och tas emot av företag som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Det är avfallslämnarens skyldighet att se till att transportör och mottagare har tillstånd att ta emot avfallet. Begär kopia av tillstånden.

När det farliga avfallet skickas iväg ska ett transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, avsändare, transportör och mottagare. En kopia av det undertecknade transportdokumentet ska sparas. Mottagaren ska också skriva under samt lämna en bekräftelse på att de tagit emot avfallet. Dessa dokument ska sparas i fem år och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid förfrågan.

Vissa slag av farligt avfall och i mindre mängder får företagaren själv transportera sedan en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Anmälan ska förnyas vart femte år.

Kraven på transportdokument gäller inte för följande transporter, däremot ska anteckningar om varifrån olika avfallsslag kommer, till vilka anläggningar olika typer av avfall transporteras, hur ofta avfalls-slagen samlas in, samt på vilket sätt avfallet transporteras föras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst ett år och vid anmodan kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. Egen transport tillåts efter anmälan för följande avfallsslag och mängder:

  • 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,
  • 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,
  • 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,
  • 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport, 
  • 300 kg använt köldmedium per transport,
  • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år.

Detta gäller inte avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. Transport av dessa ska ske av transportör med särskilt tillstånd. 

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2024-04-22