Sanering av PCB

I de fall en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 500 mg/kg är ägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera PCB. 

  • Industribyggnader uppförda eller renoverade åren 1956-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
  • Andra byggnader än industribyggnader som är uppförda eller renoverade åren 1970-1973 och fog- och golvmassa som använts inomhus ska saneras senast den 30 juni 2016.
  • För andra byggnader och anläggningar än industribyggnader som uppförts eller renoverats åren 1956-1969 ska saneringen vara slutförd den 30 juni 2014.
  • Sanering kan ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter 1998.

Byggnader med fog- eller golvmassa som har en PCB-halt på 50-500 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Miljöförbundet har dock möjlighet att ge dispens, t.ex. om massan sitter väldigt svåråtkomligt eller om det finns särskilda skäl.

Sanering av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska senast tre veckor innan start skriftligen anmälas miljöförbundet. Om saneringen avser fogmassor ska metod för sanering redogöras i anmälan.

Isolerrutor med en förseglingsmassa samt kondensatorer i armaturer och transformatorer med PCB utgör ingen akut spridningsrisk. De kan därför sitta kvar men ska tas om hand på ett säkert sätt vid renovering, rivning eller bytas ut efterhand.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-04