REACH

EU:s kemikalielagstiftning i form av REACH-förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (på svenska: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Det är viktigt att du som verksamhetsutövare tar reda på vad lagstiftningen innebär för dig. 

Samtidigt som förordningen trädde i kraft startade uppbyggnaden av den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors. Kemikaliemyndigheten handlägger tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor samt koordinerar beslut som rör alla delar av förordningen. Cirka hälften av myndighetens budget ska finansieras via avgifter för bland annat registrering och tillstånds­prövning.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten har ett nära samarbete med nationella kemikaliemyndigheter, för Sveriges del i första hand Kemikalieinspektionen. Mer information hittar du på Kemikalieinspektionens (KEMI) hemsida.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-14