Tillståndsplikt vattenskyddsområde

Ystad-Österlenregionens miljöförbund handlägger ansökningar om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2 ska alla som yrkesmässigt avser att sprida bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde ansökan om tillstånd. Tillståndsplikt råder inte i de fall bekämpningen har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskeras att skadas (6 kap. 2 § NFS 2015:2). 

Komplett ansökan   

Det är viktigt att ansökningarna som inkommer är kompletta för att handläggningen ska kunna ske så fort och smidigt som möjligt, detta för att minimera handläggningstiden och därmed avgiften. Är ansökningarna inte kompletta begärs kompletteringar in, och handläggning av ärendet kan påbörjas först när ärendet är komplett.   

Handläggningstid                                                                                             

Från tidpunkten då ärendet är komplett har miljöförbundet en handläggningstid på 6 veckor. Under denna tid ska ärendet bl.a. hinna gå på remiss till berörd VA-enhet i kommunen, och svarstiden brukar inte understiga 1 vecka. Ett ”Förslag till beslut” presenteras för politikerna i Direktionen, som fattar det avgörande beslutet, på Direktionsmötena som går av stapeln ett visst antal datum per år. Se bilaga för de återstående Direktionsmötena fram till jul samt kommande direktionsmöten under 2018. Ärendet ska vara färdigt och utskickat till politikerna senast 1 vecka innan det planerade mötet.

Uppgifter om markförhållanden

Det är av stor vikt att uppgifter om markförhållanden (modermaterial, alv, matjord, mullhalt) som inkommer via simuleringarna i MACRO-DB stämmer överrens med de uppgifter som presenteras på SGU:s hemsida (via kart och via jordartshjälpen för MACRO-DB). Har man egna markprover för sand-, silt- och lerhalt, som kanske visar på bättre förutsättningar än de uppgifter som presenteras i SGU:s kartor, är det viktigt att dessa prov är tagna på rätt djup (2 meter) för att ligga som grund för en annan bedömning.

Består verksamhetens olika skiften av olika typer av modermaterial, som ungefär motsvarar varandras storlek, ska simuleringar inkomma för var och en av dessa (exempelvis, har man både svämsediment samt morän i ungefär lika stora delar, måste simuleringar genomföras på dem båda).

Tidpunkten för bekämpning

Det samma gäller för tidpunkten för när man tänkt sprida preparaten. Har man endast lämnat in en simulering som anger spridning av ett visst preparat i slutet av maj månad, räknas inte denna simulering om man sedan vill sprida i september också. En simulering för september månad måste därmed också inkomma som underlag. Det är därför viktigt att man tänker över hur ofta och en ungefärlig tidpunkt för besprutningen, så att dessa uppgifter sedan stämmer överens med de uppgifter som man skriver ner i sin sprutjournal. Uppgifter rörande detta kommer att kontrolleras antingen via tillsyn på plats eller via inkomna sprutjournaler. 

När bör ansökan komma in till miljöförbundet?

Miljöförbundet vill också poängtera vikten av att ansökningarna ska inkomma i god tid före spridningen ska börja, just för att beslutet ska hinna bli klart i tid. Se över tidpunkterna för framtida direktionsmöten och ta höjd för handläggningstiden när du planerar att skicka in ansökan. Det kan hända att det ligger många andra liknande ärenden som ska upp till samma direktionsmöte, vilket kan påverka.

Publicerad 2022-10-05, Uppdaterad 2023-11-27