Avgifter - livsmedel

Avgifter för offentlig livsmedelskontroll

Ystad-Österlenregionens miljöförbund tar ut avgift för: 

  • Registrering av livsmedelsanläggning
  • Normal offentlig kontroll
  • Extra offentlig kontroll  

Avgifter tas ut med stöd av 3-10 §§ förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och enligt Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet beslutad av kommunfullmäktige i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. 

Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och helt finansieras genom avgifter. Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser utifrån ett system framtaget av Livsmedelsverket. Genom riskklassificeringen fastställs det antal kontrolltimmar som ska ägnas åt verksamheten under ett år.

Avgifter för registrering och vid ägarbyte av livsmedelsanläggning

  • Avgiften för registrering av en anläggning motsvarar två handläggningstimmar.
  • Vid ägarbyte ska en ny anmälan och registrering göras. Observera att en ändring av bolagsform som som medför ett annat organisationsnummer också räknas som ett ägarbyte.
  • Avgift betalas mot faktura.

Avgift för normal offentlig kontroll

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek beror på typen av verksamhet och verksamhetens omfattning.

Genom riskklassificeringen fastställs det antal kontrolltimmar som ska ägnas åt verksamheten. Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med den timavgift som kommunfullmäktige fattat
beslut om.

Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och faktureras i förskott. Avgiften ska betalas från och med det år som anläggningen har registrerats och betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att hanteringen upphör.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om påvisande av brister medför kontroll utöver den normala kontrollverksamheten tas timavgift ut för nedlagd tid och för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.

Publicerad 2023-03-12, Uppdaterad 2024-02-26