Sophämtning

Gäller din fråga sophämtning? Bor du i Ystad kommun, ring 0411 - 57 71 00, eller i Tomelilla och Simrishamns kommuner, ring ÖKRAB på 0414 - 285 70. 

Kommunernas ansvar

Kommunen ansvarar för insamling och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive farligt avfall. Avfall som omfattas av producentansvar (läs mer under Avfall/Återvinning) och som sorterats ut av hushåll och andra förbrukare ingår inte i kommunens renhållningsansvar.

Hantering av avfall som ingår i det kommunala ansvaret ombesörjs i Ystads kommun av Samhällsbyggnadsnämndens avfallsenhet eller den entreprenör som Samhällsbyggnadsnämnden anlitar, och i Simrishamns och Tomelilla kommuner av Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB, eller av entreprenör som anlitas av ÖKRAB.

Fastighetsägarens ansvar

Hushållsavfall ska lämnas till den som utför insamling i respektive kommun. Alla (till exempel enskilda, hushåll, företag) ansvarar för att hantera sitt avfall så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avfall som släpps ned i sopnedkast eller läggs i behållare ska vara inlagt i förpackning av lämpligt material och storlek. Det ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Fastighetsägaren ska se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen. Nedskräpning kan uppkomma till exempel när avfall ställs utanför behållaren, läggs löst i behållaren, inte slås in tillräckligt väl eller när behållaren har överfyllts.

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att den blir svår att hantera. Behållare som är överfull, för tung, innehåller dåligt emballerat avfall eller innehåller avfall som behållaren inte är avsedd för, töms inte. Man kan vid behov beställa extrahämtning hos ÖKRAB respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet.

Fastighetsinnehavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder vid hämtning, och också se till att transportväg för hämtnings-fordon hålls lättframkomliga.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte läggas i behållare som är avsedd för hushållsavfall. Du får själv transportera bort trädgårdsavfall till återvinningscentral. Du kan också beställa hämtning vid fastigheten hos ÖKRAB respektive Samhällsbyggnadsnämndens avfallsenhet. Trädgårdsavfall kan också komposteras eller flisas på fastigheten om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, läs mer under Avfall/Kompostering. Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser, läs mer under Eldning.

Grovavfall

Enskilda hushåll får själva transportera bort grovavfall inklusive el- och elektronikavfall till återvinningscentral. Om man inte själv vill eller kan transportera det till återvinningscentral kan man hos ÖKRAB respektive Samhällsbyggnadsnämndens avfallsenhet beställa hämtning vid fastigheten.

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2022-08-15