Element.jpg

Besväras du av temperaturen i din bostad?

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhus-miljön är så bra som möjligt. Om du upplever inomhustemperaturen som för kall eller för varm, eller om du upplever besvärade drag, vänd dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Kalla förhållanden inomhus

Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 grader Celsius kan det vara så att riktvärdet i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus, inte uppnås. Temperaturen i en bostad bör inte understiga +18°C eller överstiga +26°C vintertid. Sommartid kan högre temperatur accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga +15°C. I lokaler där funktionshindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst +20°C.

Miljöförbundet påminner att den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren, eftersom fastighetsägaren är ansvarig för att fastigheten uppfyller lagstiftningens krav. Kontakta miljöförbundet eller Hyresgästföreningen om de åtgärder fastighetsägaren vidtar inte är tillräckliga.

Publicerad 2022-09-29