Så behandlar vi personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, syftar till att skydda den personliga integriteten. Här följer en översiktlig beskrivning av vilka personuppgifter som Ystads kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att detta sker enligt dataskyddsförordningen.

 

Offentlighetsprincipen

Ystads kommun är en myndighet och är därför skyldig att följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen såvitt gäller t.ex. allmänna handlingar. Information som inkommer till kommunen är normalt allmän handling. Om de uppgifter som ingår i handlingen inte omfattas av sekretess ska handlingen därför lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om någon begär det. Personuppgifterna som ingår i handlingen bevaras om det inte finns särskilda beslut om att de ska gallras.

 

Om du vill läsa mer om hur kommunen hanterar allmänna handlingar klicka här

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all form av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan t.ex. vara ett namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Oftast lämnas personuppgifter in till kommunen av sökanden själv för att kommunen ska kunna hantera dennes ärende. Ibland kan uppgifterna lämnas in av någon annan, t.ex. myndighet, organisation eller annan person.

Det är den nämnd eller bolagsstyrelse som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Nämnden eller bolagsstyrelsen är ansvarig för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, säkert och i övrigt korrekt sätt.

 

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är t.ex. att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller radera personuppgifter.

 

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Kommunen utför en rad uppgifter som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. inom skolan, äldreomsorgen och andra kommunala verksamhetsområden. Kommunen behöver personuppgifter för att kunna handlägga ärenden på ett korrekt sätt. Kommunen behandlar inte personuppgifter om det inte finns en väl motiverad anledning till detta.

Hanteringen av personuppgifter beror på vilken typ av ärende det handlar om. I vissa fall måste personuppgifter lämnas vidare till någon utanför kommunen, t.ex. till Skatteverket.

Personuppgifterna sparas till dess syftet med behandlingen är uppfyllt. Därefter hanteras personuppgifterna i den utsträckning detta krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivbestämmelser. Uppgifterna gallras sedan, enligt gällande gallringsbestämmelser, informationshanteringsplaner och regler för arkivering.

 

Grund för behandling av personuppgifter

För att Ystads kommun ska få behandla personuppgifter krävs att behandlingen är nödvändig för att antingen fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar kommunen, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning, fullgöra ett avtal, skydda intressen som är av grundläggande betydelse för fysisk person eller om behandlingen sker enligt samtycke som lämnats för något specifikt ändamål.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera personuppgifter. Exempel på detta är när kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda vissa tjänster, t.ex. skola och socialtjänst. Kommunen har i sådant fall rätt att behandla personuppgifter om den enskilde för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

Om du väljer att delta i en verksamhet som kommunen bedriver, t.ex. kultur- eller idrottsverksamhet, har kommunen rätt att behandla dina personuppgifter för att bland annat kunna ta betalt. Kommunen får i dessa fall hantera dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet.

 

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att få besked om Ystads kommun behandlar personuppgifter som rör dig genom att på begäran få ut ett registerutdrag.

För att få ut ett registerutdrag måste du fylla i en blankett för detta. Ta fram blanketten genom att klicka på aktuell länk, se nedan. Den ifyllda blanketten lämnas i kommunens reception, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad. Ta med giltig identitetshandling.

 

Begär registerutdrag (PDF)

Begär registerutdrag för annan person (PDF)

 

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att uppgifterna ska rättas.

 

Rätt att göra invändningar

Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om kommunen inte kan visa att det finns tillräckliga skäl för behandlingen ska den upphöra.

 

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt till radering

I vissa fall kan du även begära att dina personuppgifter ska raderas. Radering kan dock inte ske om uppgifterna behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag, det finns laglig grund för behandlingen eller om personuppgifterna ingår i allmän handling.

För att begära radering av dina personuppgifter måste du fylla i en blankett för detta. Ta fram blanketten genom att klicka på aktuell länk, se nedan. Den ifyllda blanketten lämnas i kommunens reception, Nya Rådhuset, Österportstorg 2, Ystad. Ta med giltig identitetshandling.

 

Begär radering av personuppgifter (PDF)

Begär radering av personuppgifter för annan person (PDF)

 

Rätt till dataportabilitet

Om Ystads kommun behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall rätt att få ut dessa, t.ex. för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt att återkalla lämnat samtycke

Ett lämnat samtycke kan återkallas när som helst. Redan utförda behandlingar påverkas inte av ett återkallat samtycke. Om uppgifterna ingår i allmän handling kan de inte heller raderas.

 

Rätt till information om ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för annan anledning än den ursprungliga har du rätt att få information om detta innan den nya behandlingen påbörjas.

 

Frågor och klagomål

Om du har frågor om kommunens hantering av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud:

Kontaktperson: Daniel Glaad, Insatt AB

E-post: dso.ystad@insatt.com

 

Om du tycker att Ystads kommun behandlar dina personuppgifter i strid mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten

Publicerad 2020-05-25, Uppdaterad 2023-05-17