Valborg.jpg

Dispens för eldning av trädgårdsavfall vid offentlig tillställning

Vid offentlig tillställning finns det möjlighet att ansöka om dispens från förbudet mot förbränning av utsorterat trädgårds- eller parkavfall. Ansökan ska lämnas till miljöförbundet.

Dispensen avser en viss mängd utsorterat trädgårds- eller parkavfall samt en tid och plats där eldningen äga rum.

Med offentlig tillställning menas:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  • danstillställningar,
  • tivolinöjen och festtåg,
  • marknader och mässor, samt
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Majbrasor för allmänheten den 30 april är en offentlig tillställning som det finns möjlighet att ansöka om dispens för. Eldningen ska ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Även föreningar kan ansöka om dispensen, då en tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag.

För handläggningen kommer miljöförbundet att ta ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

OBS!

De lokala ordnings- och hälsoskyddsföreskrifterna i din kommun avgör vilka datum som det är godkänt att elda trädgårdsavfall. Det kan även krävas tillstånd av polismyndigheten. Dispensen från miljöförbundet avser bara förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall (utsorterat trädgårds- eller parkavfall).

Blankett finns att hämta här

 

Publicerad 2024-04-10