svan2.jpg

Högriskområde för fågelinfluensa införs den 16 november

Fr.o.m. den 16 november införs högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige bl.a. i Skåne. Aktuella områden bedöms av SVA ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar. Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av vilda fågelarter som utgör reservoarer för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Restriktionerna inom högriskområdet innebär bl.a. följande:

  • Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande:
    o ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av t ex nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får hållas utomhus, men ska då hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Med andra fåglar i fångenskap menas t.ex. hobbyflockar där ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller sällskapsfåglar som t.ex. papegojor.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar

Ytterligare information om fågelinfluensa, vad som gäller i högriskområde, karta över högriskområde m.m. finns på Jordbruksverkets webb-sida om fågelinfluensa.

Publicerad 2022-11-14