wheat.jpg

Ändring av krav gällande växtnäring

Sammanfattning av ändringar av krav i föreskriften (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, träder i kraft 1 mars 2022.(SJVFS 2021:37)

- Mängden lättillgängligt kväve som får tillföras före höstsådd av andra grödor än oljeväxter sänks från 40 kg/ha till 30 kg/ha i känsliga områden.

- Kravet på att hela spridningsarealen måste utnyttjas för spridning av stallgödsel under en femårsperiod tas bort och ersätts med ett allmänt råd.

- Möjlighet för Jordbruksverket att medge dispens för kvävegödsling av mellangrödor vid bekämpning av karantänskadegörare införs.

- Omformulering av behovsanpassad gödsling så att vikten av att ta hänsyn till markens kväveleverans betonas. Förutom krav så ändras även de allmänna råden och där är den största ändringen uppdateringen av schablonvärden i bilagorna:

  • Producerade gödselmängder
  • Utsöndrad mängd fosfor via stallgödsel per djurslag
  • Utsöndrad mängd kväve via stallgödsel per djurslag
  • Innehåll av lättillgängligt kväve i olika gödselslag
Publicerad 2022-03-07