tasty-fresh-appetizing-italian-food-ingredients-dark-background-ready-cook-home-italian-healthy-food-cooking-concept-toning_1220-1820.jpg

Omklassning av livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverket inför en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter behöver lämna nya uppgifter för omklassning för att följa de nya reglerna som kommer att gälla från och med 1 januari 2024.

Från och med år 2024 kommer miljöförbundet att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt tar hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vad din verksamhet behöver göra nu

 • Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda e-tjänsten för omklassning. Om du behöver hjälp prata med din handläggare hos oss på miljöförbundet.
 • Om du är registrerad för dricksvatten behöver du lämna uppgifter för livsmedel och dricksvatten separat. 
 • Den som är ansvarig för verksamheten loggar in med bank-ID.
 • Vi uppskattar att det tar ca 10–15 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.
  Lämna uppgifterna så snart som möjligt för att vi ska hinna klassa om din verksamhet och skicka nya beslut inför 2024.
 • Om du inte har bank-ID kontakta din handläggare som hjälper dig med omklassningen. 

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.
 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta eller årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 1. Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 2. Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 3. Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
 4. Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel).

Vem kan använda tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Vad händer sen?

Under 2023 kommer vi att arbeta efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att ni har samma antal tillsynstimmar som enligt ert senast klassningsbeslut och samma avgift. 

Beslut om er nya riskklassning kommer skickas ut löpande under året och börjar sedan gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Den nya riskklassningsmodellen kan tillämpas från och med januari 2024 och ersätter då den nuvarande riskklassningsmodellen.

E-tjänster

Relaterad information

Riskklassning

Riskklassningsmodellen

Publicerad 2023-09-01, Uppdaterad 2024-01-30