Kommun, polis och region tillsammans för barn och unga

Ystads kommun, Polisen och Region Skåne samverkar för att alla barn ska vara trygga, ha samma möjligheter att utvecklas och få stöd i tid. Den 12 december presenteras det gemensamma utvecklingsarbetet ”Tillsammans för hela barnet, hela dagen” och samtidigt undertecknas en överenskommelse mellan parterna.

Flicka på strandTill grund för överenskommelsen ligger förstudien ”Hela barnet, hela dagen” och det arbete som påbörjats med att ta fram en gemensam modell för att ge barn rätt stöd. Syftet med det gemensamma utvecklingsarbetet är att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

 

För att lyckas med målsättningen, att alla barn ska få stöd i tid, krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.

- Det stuprörstänkande och den kortsiktighet som ofta präglar offentliga organisationer leder till att de också saknar möjligheter att överblicka helheten av komplexa och sammansatta problem. Detta leder i sin tur ofta till att ingen av dessa aktörer tar ett heltäckande ansvar för de hjälpbehov som finns bland samhällets barn och unga, säger Dennis Hjelmström, skolchef i Ystads kommun.

Syfte och mål

  • Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom främjande, tidiga och samordnade insatser. 
  • Målet är att varje barn i Ystads kommun får det stöd den har behov av i rätt tid. Detta genom att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade samt utveckla, förbättra och omarbeta de verksamheter som levererar insatser till barn och unga och den samverkan som sker mellan Ystads kommun, Region Skåne och Polisen.

Utvecklingsarbetet ska leda till följande effekter:

Familjer, barn och ungdomar i Ystad har tillgång till tidiga insatser och vet vart de ska vända sig och kan inte hamna i tomrum mellan aktörer.

Medarbetare inom Ystads kommun, Region Skåne och Polisen arbetar tillsammans och har ett förhållningsätt som innebär att sträcka sig längre än den egna verksamhetens uppdrag för att varje barn ska få det stöd den behöver.

Det finns en samsyn avseende arbetssätt, informationsdelning och insatser som utgår från barnets/den unges behov.

I de fall där olika aktörer krävs, samlas de professionella och barnets nätverk tillsammans med familjer, barn och ungdomar.

Styr- och ledningssystem som möjliggör och stödjer innovativa arbetsmetoder för att ge barn tidiga samordnade insatser.

Förstudien finns att läsa på www.ystad.se/tillsammans.

 

Publicerad 2019-12-06, Uppdaterad 2020-01-08