Planerad ombyggnad av Stora Östergatan

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel för att utreda och projektera ombyggnaden av Stora Östergatan under 2022.

”Gågatan” ligger i hjärtat av Ystad och är ett av stadens viktigaste stråk för medborgare, näringsidkare och besökare – med ett varierat utbud av handel, service samt mat och dryck.

Gatan behöver byggas om

De hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna som ligger under mark längs hela gatan och i anslutande gränder är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. I dagsläget behöver vi gräva upp gatan för att reparera trasiga ledningar – ibland flera gånger per år.

Kommunfullmäktige har den 21 april beslutat att avsätta investeringsmedel för att utreda och projektera ombyggnaden av Stora Östergatan under 2022. Projekteringen kommer ge svar på vad ombyggnaden kommer att kosta, så att kommunfullmäktige i sina budgetbeslut inför 2023 och 2024 kan besluta om hela projektets genomförande.

Arbetets omfattning

Ett nytt kombinerat ledningssystem kommer att läggas i gatan, där dagvatten och spillvatten separeras och endast spillvattnet går till reningsverket. Det kommer bland annat att minska trycket på ledningarna i staden vid skyfall.

Även en ny vattenledning med dricksvatten kommer att läggas i gatan.  

I samband med att vi lägger nya VA-ledningar i gatan kommer vi också att se över gatans utseende ovan mark. Idag finns brister i tillgänglighet med ojämn markbeläggning och låg framkomlighet för gående. Även gatans möblering behöver ses över. Ombyggnaden av Stora Östergatan kommer att sträva mot en mer tillgänglig och flexibel gata, som behåller den mysiga, småskaliga karaktär som finns idag. Vi kommer att ta ett samlat grepp om gatans funktioner, möbler och utrustning, vilket innefattar arbeten som exempelvis ny stenläggning, sittplatser och planteringar.

Tidsplan och förslag

Vi har ännu inte alla detaljer klara för ombyggnaden av Stora Östergatan, och arbetar nu med att ta fram en tidsplan för projektet, samt förslag på hur gatan ska se ut – både ovan och under mark.

Vi kommer att kunna påbörja ombyggnaden tidigast under 2024.

Kommunen har som mål att kommunicera så tidigt som möjligt och nå de olika grupper och enskilda som berörs. Under de kommande månaderna ska vi planera för hur och när detta kommer att ske.

Mer information

Frågor och svar


Varför ska Stora Östergatan byggas om?

Stora Östergatan behöver byggas om eftersom de vatten- och avloppsledningar som ligger under mark längs hela gatan och i anslutande gränder är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. De befintliga ledningarna är över hundra år gamla, och i dagsläget behöver gatan grävas upp för att reparera trasiga ledningar – ibland flera gånger per år.

Hur stor är risken att de gamla ledningarna går sönder innan gatan är ombyggd?

Ledningarna är i dåligt skick och går sönder lite då och då. Bara under 2021 lagade kommunen dem tre gånger. Då gör vi punktreparationer, så att ledningarna håller tills de blir utbytta. Punktreparationerna innebär att vi behöver köra in med maskiner och lastbil och gräva upp gatan.

De befintliga ledningarna kommer med stor sannolikhet att gå sönder fler gånger innan de nya ledningarna är lagda.

När kommer ombyggnaden att ske?

Arbetet med planering, kommunikation och gestaltning kommer att pågå under resten av 2022. Hösten 2022 beräknar vi att dialogen med berörda grupper kommer att ske. Därefter, under 2023, kommer projektering och upphandling av entreprenör att ta vid. Själva ombyggnaden kan påbörjas tidigast under 2024.

Hur lång tid kommer ombyggnaden att ta?

Det finns olika faktorer som påverkar hur lång tid ombyggnaden kommer att ta, som till exempel om arbetet kan pågå året runt, om vi behöver göra uppehåll under sommar och jul, eller om det finns mycket arkeologi kvar under mark som ska dokumenteras.

Under det kommande året arbetar vi med att ta fram en tidsplan för projektet.

Hur påverkas tillgängligheten längs gatan under byggtiden?

I dagsläget har vi inte alla detaljer, men ombyggnaden av gatan kommer att påverka alla som rör sig, verkar och bor längs gatan. Vi ser att det kan komma perioder då det blir svårt att lösa tillgänglighet till butiker och bostäder när vi gräver upp gatan för att lägga de nya ledningarna. Särskilt där gatan är som smalast. Hur länge dessa perioder varar beror på valet av arbetsmetoder. I vår planering kommer vi att titta på hur det går att lösa tillgängligheten under byggtiden. Här kommer vi även att titta på frågor om till exemple hur tillgängligheten för varutransporter och färdtjänst ska hanteras.

I ett inledande skede kommer vi att göra ett platsbesök vid varje fastighet, och vi kommer sedan att föra en dialog med fastighetsägare och näringsidkare kring varje specifik fastighet och verksamhet.

Hur påverkas allmänna parkeringar av ombyggnaden?

Allmänt tillgängliga parkeringar i närheten av Stora Östergatan kommer tillfälligt att behöva tas bort på vissa platser. De kommer att behövas för att hantera byggtrafik och materialupplag. Exakt vilka parkeringar som påverkas vet vi inte i dagsläget.

Var kommer ni att ställa material, byggbaracker, jord och sten under byggtiden?

Vi kommer att se över var det finns ytor, som till exempel parkeringar och gator, som kan användas som omlastningscentral och materialupplag under byggtiden.

Under byggtiden kommer vi även att behöva utrymmen att använda till kontor, omklädningsrum och sammanträdesrum. Vi ska undersöka om dessa kan inhysas till exempel i en tom butikslokal.

Hur kommer gatan se ut när den är klar?

Vi arbetar nu med ett gestaltningsprogram med förslag på hur gatan kan komma att utformas. Vi strävar mot en mer tillgänglig och flexibel gata, som behåller den mysiga, småskaliga karaktär som finns idag. Gestaltningen av gatan kommer att ta ett samlat grepp om gatans funktioner, möbler och utrustning, vilket innefattar arbeten som exempelvis ny stenläggning, sittplatser och planteringar.

Kommer fler entréer till butiker göras tillgängliga efter ombyggnaden av gatan?

I första hand är det fastighetsägarens ansvar att lösa tillgängligheten inom fastigheten. När vi börjar projektera gatan och arbeta med höjdsättningen, så kommer vi att se över möjligheterna att skapa tillgängliga entréer genom att ansluta markhöjder mot entréer.

Kan det nya VA-systemet hjälpa till med klimatanpassning?

Det nya ledningssystemet bidrar till att staden bättre kan hantera stora mängder regn som kan leda till översvämningar. Det nya ledningssystemet kan till exempel ha infiltrationsmöjlighet i vissa brunnar, och ledningarna kan dimensioneras för att klara de större regnmängder som väntas komma i framtiden.

Även separeringen i ledningsnätet kan ses som en klimatanpassning, eftersom vi då inte behöver rena så mycket vatten i reningsverket.

Hur får jag information om vad som händer innan och under ombyggnaden?

Vi har som mål att kommunicera så tidigt som möjligt och att nå ut till de olika grupper och enskilda som berörs. Vi planerar nu för hur vi kan göra detta på bästa sätt.

Publicerad 2022-04-22