Trafikverket närmar sig nytt förslag på cykelväg

Trafikverket närmar sig ett färdigt förslag på planen för gång – och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge. Synpunkter som kom in under granskningsperioden sammanställs och arbetas in i vägplanen just nu.

cykel landsvägVägplanen ställdes ut för granskning 18 december 2019 - 31 januari 2020. Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter gavs möjlighet att träffa oss och komma med synpunkter. Trafikverket behandlar nu de synpunkter som kommit in under granskningsperioden.

- Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag. De som lämnat synpunkter i granskningsskedet får återkoppling runt sommaren, säger Wali Hamid, projektledare.

I nästa steg ska Länsstyrelsen lämna yttrande på planen. När Länsstyrelsen godkänt planen skickas den för fastställelseprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning.

Vägens påverkan på omgivningen prövas

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på exempelvis miljö, hälsa, intrång och olägenheter prövas. Vägplanen fastställs om Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning kommer fram till att planen för gång– och cykelvägen kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

När vägplanen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

Preliminär tidplan för projektet

2020: Fastställelseprövning av vägplan.  
2021: Upphandling av entreprenör som ska bygga gång-och cykelvägen. 
2022-2023: Byggnation av den nya gång – och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.

Läs mer på Trafikverkets hemsida för mer information om projektet.

 

Publicerad 2020-04-22