12643195-kaseberga.jpg

Kåseberga får goda betyg i hållbarhetsmätning

Ystads kommun har initierat ett projekt för att skapa förutsättningar för Kåseberga att vara en hållbar destination nu och i framtiden. Nu är den externt utförda analysen klar och rapporten visar att Kåseberga har bra förutsättningar.


Kåseberga och intilliggande område är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Det innebär stora möjligheter för näringsidkare inom turismnäringen, men också utmaningar i att säkra en långsiktig hållbarhet för destinationen. Den ökade trafikbelastningen och krav på service måste vara hållbart även för miljön och boende.

Därför har Ystads kommun initierat projektet Hållbar platsutveckling Kåseberga för att Kåseberga ska vara en hållbar året-runt-destination i linje med FNs globala mål och Agenda 2030 och hitta metoder för att hantera besökstrycket.

Med hjälp av en extern part, Fair Travel, har Ystads kommun låtit analysera hur väl området kring Kåseberga lever upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN. De upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att bland annat öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

Resultatet

Sammanfattningsvis presterar destinationen mycket väl och når en god poängbedömning.  Rapporten visar att destinationen är ett mycket värdefullt område för besöksnäringen, kulturen och för lokalbefolkningen. Poängen är en sammanvägning av alla aktörers insatser i destinationen.

-I rapporten framkommer att Kåseberga är en unik plats med en speciell dragningskraft som berör och engagerar många. Detta sticker ut väldigt tydligt i jämförelse med andra platser och destinationer, säger Jeppe Klockareson, rådgivare på Fair Travel, tillika född och uppvuxen i Ystad.

Lägesbild

Kommunen har även samlat in information genom möte med representanter från byalaget, näringsidkare, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun samt skickat ut en enkät till företag och föreningar. Tillsammans med analysrapporten har man nu en tydligare bild av platsen och rekommendationer på ytterligare förbättringsåtgärder.

-Mycket har gjorts i Kåseberga under åren som gått, men utan en helhetsbild. Genom GAP-analysen och hållbarhetsrapporten kan vi nu tydligare rikta åtgärder och resurser i ett större sammanhang med utgångsläge i en gemensam nulägesbild och en målsättning framåt säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun.

Vad händer framåt?

En arbetsgrupp bestående av representanter för företagare, byalag och offentliga aktörer ska nu bildas för att tillsammans skapa en plan för de åtgärder och ansvarsroller som krävs. Det är viktigt att planen är förankrad hos alla relevanta parter som berörs; lokalbefolkning, ansvariga inom offentlig förvaltning, företagarföreningen, fastighetsägare, intresseorganisationer och forskningen. Information kommer under processens gång att delas här på hemsidan och via kommunens sociala kanaler.

Processansvariga

Kommunens turism- samt marknads- och näringslivsavdelning är initiativtagare till projektet. Undersökningen är genomförd av konsultföretaget Fair Travel och det är turistchef Marie Holmström och näringslivsutvecklare Lotte Nilsson som leder processen.

 

Kontakt:

Marie Holmström
Turistchef med ansvar för film & turism, verksamhetsansvarig
Tel: +46 709-47 77 12
Mail: marie.holmstrom@ystad.se

 

 

Global Sustainable Tourism Council

Global Sustainable Tourism Council ansvarar för ett ramverk, en global standard, för systematiskt hållbarhetsarbete och utveckling utifrån alla hållbarhetsaspekter, framtaget för destinationer, regioner och länder att på ett systematiskt sätt arbeta med hållbarhet för största möjliga utväxling, öka samarbetet lokalt och skapa förutsättningar för destinationer att utvecklas på långsikt för invånare, besökare och i samhället.

Publicerad 2023-03-03, Uppdaterad 2023-03-22