Medarbetarundersökning 2023

Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år för att ta reda på vad kommunens medarbetare tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi kan utvecklas för att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. 


 I oktober 2023 svarade 78% av våra medarbetare på undersökningen. Den mäter medarbetarnas upplevelser inom fem områden: arbetsmiljö, ledarskap, organisation, utveckling och nöjdhet. 

– Svarsfrekvensen är hög och vårt kommunövergripande resultat är bra. Resultatet visar att medarbetarna generellt upplever att jobbet känns meningsfullt, att kommunen tar tillvara deras kompetens och att vi sätter medborgaren i centrum. Det är glädjande och viktigt, för både Ystad och den enskilde medarbetaren, säger Dan Kjellsson, tillförordnad kommundirektör. 

Områden att bevara

Resultatet för området arbetsmiljö har förbättrats sedan förra undersökningen 2021. De frågorna handlar bland annat om gemenskap, respekt och samarbete. 

Kommunövergripande är ledarskap det område som procentuellt ökat mest över tid, sedan 2011.  

– Här tror vi att vår satsning på chefsutbildningen Utvecklande ledarskap och vårt värdegrundsarbete har spelat en roll, säger Clas Martinsson, HR-chef i kommunen. 

Områden att utveckla

Samtidigt finns det områden vi kan bli bättre på, till exempel när det gäller stress och arbetsrelaterade, fysiska besvär. Vi kan också bli bättre på att skapa delaktighet, till exempel att i högre utsträckning involvera medarbetarna i diskussioner inför ett beslut. 

– Det är övergripande områden vi behöver titta mer på och utveckla tillsammans framöver. Vi ska också värna om de positiva resultaten, och vara medvetna om att vi hela tiden behöver arbeta för att bevara det som fungerar bra, säger Dan Kjellsson. 

Om medarbetarundersökningen

Ystads kommun vill vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år för att få reda på vad våra medarbetare tycker är bra och vad som kan göras bättre. 

Vi genomförde medarbetarundersökningen i oktober 2023, och skickade då ut den till alla månadsavlönade medarbetare som var anställda den 1 augusti 2023. Alla svar behandlas konfidentiellt.

I den här nyheten har vi nämnt några av de kommunövergripande resultaten. Sedan har varje förvaltning, avdelning och enhet sina respektive utvecklingsområden och områden att bevara.

 

NMI-värde över tid

Bildtext: Vi mäter medarbetarnas nöjdhet i Nöjd medarbetar index (NMI). Här ser du NMI-värdet för Ystads kommun över tid, på en 5-gradig skala.
 

Publicerad 2024-02-15