Forslag_utvandig_gestaltning_ok.JPG

Samråd kring detaljplan för det nya polishuset

Detaljplaneförslaget är nu klart för området där det nya polishuset är tänkt att byggas och kommunen bjuder in till samråd. Kommunen kommer att hålla samrådsmöte/öppet hus den 7 juni kl 16:30-18:30 på Ystads bibliotek för allmänheten där det ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på planförslaget.

Bakgrund

Polishuset i Ystad har varit i drift sedan 1974 och byggnaden har stora brister i arbetsmiljökraven; det är trångt, nedslitet och omodernt. Polisen behöver därför nya lokaler och har genomfört en förstudie som resulterade i att den bästa tomten ur tillgänglighets-, närhets-, och säkerhetsperspektiv skulle vara Hälsobacken 2:36. Tomten ligger invid den östra infarten till Ystad, vid Kristianstadsvägen och Bussjövägen.

2021 inkom en begäran om planbesked för en ny detaljplan som ska göra det möjligt att stycka av en fastighet inom Hälsobacken 2:36 för att bygga ett nytt polishus. Begäran kom från fastighetsbolaget Intea Fastigheter AB som polisen avser att hyra av.

I samarbete med kommunen har sen Intea tillsammans med polismyndigheten och arkitekter från Krook & Tjäder arbetet fram ett förslag till utformning av ett nytt polishus inom planområdet.

Det nya Polishuset

I dagsläget är planområdet obebyggt och består av åkermark.

Det nya Polishuset ska vara lätt att ta sig till med både cykel, buss och bil och det ska finnas parkering för både anställda och besökare. Tomten ska även ge plats för de säkerhetsanordningar som krävs och det ska finnas två av varandra oberoende in- och utfarter till fastigheten.

Dagens polishus är 5 300 kvadratmeter och det nya huset beräknas bli 8.000–10.000 kvadratmeter. Det nya polishuset ska kunna ha 270 anställda varav cirka 150 som arbetar dagtid.

Det nya huset kommer att uppföras med höga krav på arkitektur och hållbarhet enligt Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea. Inspiration till utformningen har hämtats från Ystads arv, bland annat från byggnader på Regementsområdet, Saluhallen och Klostret. I förslaget som presenteras uppförs byggnaden för polishuset i en- till två plan med källare i vissa delar. Byggnaderna föreslås ha sadeltak och fasader ska utformas med en variation i materialval och uttryck, huvudsakligen i tegel och puts.

Samråd

Ett första förslag till detaljplan är nu klart och planförslaget ställs ut för samråd under perioden 30 maj – 30 juni 2023.

Synpunkter på planförslaget lämnas antingen:

  • skriftligen på Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 i Ystad, eller 
  • postas till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad, eller
  • mejlas till sam@ystad.se

Välkommen till samrådsmöte/öppet hus

Ystads kommun bjuder in till samrådsmöte/öppet hus där planförslaget visas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Tid: Drop-in, onsdagen den 7 juni kl 16.30 – 18.30
Plats: på Stadsbiblioteket, Surbrunnsvägen 12-14 i Ystad, lokal: Bokskogen, 1 trappa ner
Kontaktperson: malin.hading@ystad.se

Mer information

Läs mer om den pågående detaljplanen, handlingar, mm på ystad.se/halsobacken236

Vad händer sen?

Med utgångspunkt från informationen och synpunkterna som kommit in under samrådet ser kommunen över detaljplanen igen. Därefter presenteras det slutliga planförslaget som ställs ut för granskning. Även i detta skede kan sakägare komma med synpunkter. Den färdiga detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige

 

...

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom ett specifikt område får eller ska användas. Den är juridiskt bindande och kan omfatta allt från en enstaka fastighet till en hel stadsdel.

Vad är ett samråd?

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får de som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Detta för att skapa en så bra och genomtänkt detaljplan som möjligt.

Publicerad 2023-05-30