Resultatet av Polisens trygghetsmätning

För tredje året i rad ökar den upplevda tryggheten bland boende i Ystads kommun. Det visar den senaste trygghetsundersökningen som årligen genomförs av polisen tillsammans med kommunen.


Polisen skickade under hösten ut en enkät till slumpmässigt utvalda personer i olika områden i kommunen mellan 16 och 85 år för att undersöka hur de upplever tryggheten. Nu har resultatet sammanställts. Ystad får 1,15 på en sexgradig skala där 0 visar närmast obefintligt problem och 6 indikerar alarmerande påtagligt problem. Av polisregion Syds 58 kommuner hamnar därmed Ystad som den 7:e tryggaste kommunen att bo i.

Så här säger kommunpolis Patric Nihlén om resultatet:
- För tredje året i rad ökar den upplevda tryggheten i Ystads kommun. För oss som ständigt jobbar med att skapa en trygg plats är detta mycket glädjande. Trygghetsundersökningen är ett viktigt verktyg för oss och en bra modell för att lyssna på hur medborgarna upplever tryggheten i sina närområden.

Undersökningen visar att mycket upplevs ha blivit bättre, men det finns också några problem i vissa områden, som förekomsten av berusade personer utomhus i centrum under kvälls- och nattetid.

Så förebygger kommunen otrygghet och brott

Kommunerna i sydöst har sedan två år tillbaka ett nära och målinriktat samarbete och en gemensam metod för att öka tryggheten i samhället, EST-metoden (Effektiv Samordning för Trygghet). För att få en bättre bild av var, när och hur brottslighet och otrygghet uppstår involveras flera olika verksamheter i ett tidigt skede. Varannan vecka samlas information in om upplevd otrygghet från ett brett nätverk, bland annat olika kommunala verksamheter, skola, näringsliv, föreningsliv, Skånetrafiken och Polisen. Informationen sammanställs och analyseras av trygghetssamordnarna och fältsekreterarna i kommunen tillsammans med Polisen. Tack vare nätverket blir kommunikationsvägarna kortare, bättre lägesbilder kan skapas och snabbare insatser göras. Engagemanget ökar också i respektive verksamhet och nätverket kan arbeta mer proaktivt och långsiktigt.

– Jag är väldigt glad att Ystadbornas upplevda trygghet har ökat och att vårt dagliga arbete ger resultat. Vi ska nu fördjupa oss i vad resultatet visar för att kunna skapa rätt åtgärder, på kort och lång sikt, och därmed öka förutsättningarna för att Ystadborna ska kunna känna sig ännu tryggare, säger Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare i Ystads kommun.

Samverkan för ökad trygghet är även ett av arbetsområdena i stadsutvecklingsprojektet Hjärtat i Ystad. Här arbetar kommunen tillsammans med polisen, SÖRF, väktare, näringsliv och fastighetsägare för att öka såväl den faktiska som den upplevda tryggheten. Gemensamt identifieras insatser som inom ramen för Hjärtat i Ystads uppdrag kan bidra till att stärka tryggheten i den centrala staden.

Om trygghetsmätningen

Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar för att undersöka den upplevda tryggheten i olika områden. Polisen och Ystads kommun vill veta hur invånarna upplever eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet och sin upplevda trygghet. Slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år som bor i olika områden i Ystads kommun får en enkät hemskickad med post. Svaren blir underlag till planering för det arbete som Polisen, kommunen och andra samarbetande partners gör för att skapa trygghet och förebygga brott i vår kommun.

Rapporten i sin helhet finns att ta del av på Polisens webbplats


Frågor:

Vid frågor, kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200

Publicerad 2023-12-09