IMG_8652.jpg

Status för gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. I maj lämnade Trafikverket in en fastställelseprövning av vägplanen till deras centrala juridikavdelning.


Prövningen beräknas ta mellan ett halvt upp till ett år. Om prövningen visar att vägplanen uppfyller lagkraven så fattas beslut om att fastställa den. Trafikverket kommer att kontakta de som berörs av markanspråk, väghållningsmyndigheten, kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt övriga som framställt skriftliga synpunkter i ärendet.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan får överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och den som beslutet angår har rätt att överklaga. Om ingen överklagan sker, eller regeringen avslår överklagan, så vinner därefter vägplanen lagakraft.

Läs mer om projektet och dess status på Trafikverkets hemsida

 

 

Publicerad 2023-06-14