Våra fokusområden

2019 -2021 Kommunövergripande mål är undervisningskvalitet.

Våra fokusområden med utgångpunkt från detta är:

Trygghet och studiero

Trygghet ger kunskap

Målet med trygghet och studiero ska utveckla elevernas känsla av trygghet och känslan av att kunna ta till sig kunskap i en lärande miljö.

Alla ska känna att de duger som de är samt allas lika värde med utgångspunkten  ”alla är olika men lika unika”.

Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer, vi ser till alla elever utefter deras förmåga och behov samt känslan av lust att lära  är viktigt i vårt levande värdegrundsarbete för att skapa trygghet och studiero.

Tillgänglighet

Målet med tillgänglighet ska utveckla alla elevers förutsättningar att ta till sig kunskap.

Vi har utvecklande och flexibla lärmiljöer för eleverna.

Vi arbetar med kooperativt lärande där elevernas sociala och språkliga förmågor ska bli stärkta.

I kooperativt lärande arbetar eleverna tillsammans mot ett gemensamt mål där alla är delaktiga och lär av varandra.

Motivation

Målet med motivation ska utveckla trivsel och viljan att lära hos vuxna och elever.

Vi strävar efter att alla ska känna sin skoldag som meningsfull och givande.

Vi lägger stor vikt vid delaktighet, samarbete och arbetsglädje. Det är VI-tillsammans.   

En viktig del för elevernas lärande är rörelse då koncentrationen höjs, orken och elevernas måluppfyllelse förbättras.

Puls för lärande

 

"Strävan att alla ska känna Jag kan, Jag vill och jag duger."

Publicerad 2023-08-20, Uppdaterad 2024-02-05