Mål och arbetssätt

Förvaltningsgemensamma mål för skola och förskola 

Förvaltningsgemensamma mål för förskola och skola i Ystads kommun är:

· Varje barn o elev ska få ledning och stimulans för att utveckla sitt lärande och sin personliga utveckling.

· Varje elev ska nå 100% gymnasiebehörighet till ett nationalt gymnasieprogram.

· Varje barn och elev i Ystads kommun ska möta och mötas med respekt i en inkluderande i en förkole och skolmiljö.

 

Backaskolans prioriterade områden 23/24

BACKASKOLANS LOKALA MÅL 

Skolans lokala mål baseras på nämnds- och förvaltningsmål.

Versamhetsmål:

 

Skolans profil

Personalens kunskaper inom IT är väl utvecklad. Alla klassrum har takprojektorer, vilket bidrar till en flitig omvärldsbevakning. Eleverna stimuleras att producera bildspel, filmer samt söka kunskap via internet. 
Ipads bidrar till en mer flexibel lärandemiljö. Samtliga elever i åk 2 - 6 har personliga ipads. Vissa läromedel är digitala.  

rörelse 2.jpeg

Hälsa och rörelse är ett annat område som vi arbetar mycket med på Backaskolan. Planerade rastaktiviteter, pedagogledd pausgymnastik och olika större rörelseaktiviteter (t.ex. med i projektet: "Rörelsesatsning i skolan" Skåneidrotten) är exempel på aktiviteter vi erbjuder.

logga 3.png

Backaskolan arbetar med modellen Backa barnet - En insats för varje barn.
Backa barnet bygger på ett gemensamt syn- och arbetssätt vilka delas av Ystads kommun, Region Skåne och Polisen. Vår utgångpunkt är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Vi utgår också från att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Detta betyder att verksamheter och beslut ska utgå från det som är bäst för barnet.

Tillsammans vill vi ge varje barn bästa möjliga start i livet.

Skolans arbetssätt

Backaskolan är en skola där du får utmaningar i ditt lärande och gör nya upptäckter med hjälp av digital teknik. Alla elever i åk 2-6 har en egen ipad enligt en-till-en, vilket medför ett omdefinierat lärande där eleverna utmanas att söka kunskap på ett nytt och utvecklande sätt. Elever i F-3 arbetar med iPads och datorer på ett för dem kreativt och lärorikt sätt.

Backaskolan är en skola där du utvecklar dina förmågor för nuet och 
för framtiden!
Vi jobbar efter de 4 F:n:
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet 

Gruppen och den sociala kontakten mellan människor i lärande situationer är det viktigaste som finns. Backaskolan har åldershomogena årskurser och flexibla arbetsgrupper. Lärarna samverkar på olika sätt, vi har behöriga lärare som undervisar över klassgränserna.

 

På Backaskolan är alla närvarande i mötet med varandra!

 

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2023-08-28